Собствено Търсене
                      Българите в Република Македония                                              Македония
столица:Скопие
територия-  25 333 кв.км                                                                                        
население- 2 022 547

етнически състав:преброяване- 2002                                                                                     
             -македонци-64.17% (1 297 981),албанци-25.17% (509 083),турци-3.85 % (77 959),цигани-2.66%(53 879),сърби-1.78% (35 939),бошнаци-0.84% (17 018),власи-0.47%   (9695),мюсюлмани-2553,цигани-египтияни-3713,черногорци-2686,българи-1994,гърци-422

-реалният брой на турците е около 48 200. Към техния брой при преброяването са прибавени около 25 800 македонски българи-мохамедани

- българите мохамедани в Македония често се самоопределят като турци,македонци, мюсюлмани,бошняци,торбеши или албанци.Техният брой е около 70 000.
-българите християни се самоопределят главно като "македонци"

Община Скопие-506 926
македонци (македонски българи)-338 358  66.75%,албанци-103 891,турци-8595,роми-23 475,власи-2557,сърби-14 298,бошнаци-7585,други-20 993

гр.Скопие-467 275                                                  македонски българи-71.22%
                                     
Скопска община Аеродрум-72 009
   македонски българи-64 391,албанци-1014,турци-430,роми-580,власи-501,сърби-3085,бошнаци-535,други-1470
- Брой на населени места: 1
-  Населени места с македонски българи: село Долно Лисиче-2440 жители  македонски българи-2378 и сърби-47
кв.Горно Лисиче-18 233     македонски българи-16 406,албанци-721,турци-93,роми-357,власи-92,сърби-405,бошнаци-20,други-124
Скопска община Бутел-36 154
македонски българи-22 506,албанци-9107,турци-1304,роми-561,власи-120,сърби-1033,бошнаци-970,други-553
-  Брой на населени места: 4
-  Населени места с македонски българи: селата: Визбегово-2817 жители албанци-2069,македонски българи-650,сърби-46,бошняци-14, Любанци-928 жители македонски българи-912,роми-9,сърби-6, Люботен-2343 жители албанци-2223 и македонски българи-115 и Радишани-9123 жители  македонски българи-8084  88.61%,албанци-200,роми-160,сърби-363,власи-52,бошнаци-49,турци-25,други-180
-квартал Бутел-14 005 жители  македонски българи-7616,албанци-4846,турци-450,роми-105,бошняци-406,сърби-377,власи-27
Скопска община Гази Баба-72 617
етнически състав-македонски българи-53 497  73.5%,албанци-12 502  17.3%,сърби-2097 2.9%,роми-2082  2.9%,турци-606  0.8%,други-887  1.3%,бошнаци-710,власи-236
-  Брой на населени места: 13
-  Населени места с македонски българи: селата: Брнярци-361, Булачани-1104 жители  македонски българи-1098,сърби-6, Гоце Делчев-1405 жители македонски българи-1291,албанци-62,сърби-20, роми-14,турци-8,Идризово-2040 жители македонски българи-1087,албанци-809,турци-19,бошняци-28,сърби-8, Инджиково-3343 жители  македонски българи-2567,албанци-553,роми-62,власи-17,сърби-62,бошняци-23, Юрумлери-2983 македонски българи-2523,албанци-25,сърби-58 и роми-331, Ращак-362,кв. Сингелич-23 915  македонски българи-12 499,албанци-8818,турци-316,бошняци-169,други-171, Смилковци, Стайковци-3532 жители  македонски българи-3207,албанци-232,роми-43,сърби-38, Страчинци-1185 жители албанци-787 и македонски българи-369, Црешево-1278 жители македонски българи-1263 и сърби-12 и Трубарево-2669 жители  македонски българи-1973,албанци-494,сърби-124

-квартал Гази Баба-15 182 жители  македонски българи-13 254,албанци-523,турци-131,роми-246,власи-67,сърби-656,бошняци-83
-квартал Маджари-12 874  македонски българи-11 245,албанци-199,турци-111,роми-477,власи-62,сърби-440
Скопска община Гьорче Петров-41 634
етнически състав-македонски българи-35 455  88.52%,албанци-1952  3.84%,сърби-1730 -4.16%,роми-1249  3%,бошнаци-489  1.17%,турци-368  0.88%,власи-109  0.26%,други-637
-  Брой на населени места: 6
-  Населени места с македонски българи: селата: Волково-6750 жители  македонски българи-6187,сърби-429,роми-45,Кучково-138 жители македонски българи-122 и роми-15, Ново Село-8349 жители  македонски българи-7082,роми-869,сърби-274,албанци-14,турци-26,власи-14 и Орман-461 жители  македонски българи-418,сърби-28 и други-13
-скопски квартал Гьорче Петров-9041
етнически състав-македонски българи-8119,сърби-453,албанци-124,бошняци-54,турци-39,роми-39,власи-45,други-168
-скопски квартал Оризари-15 637
Етнически състав-македонски българи-13 394,сърби-534,бошняци-429,албанци-346,турци-303,роми-279,власи-48
Скопска община Карпош-59 666
македонски българи-52 810,албанци-1952,турци-334,роми-615,власи-407,сърби-2184,други-1266
-  Брой на населени места: 2
-  Населени места с македонски българи: селата: Бардовци-1472 жители  македонски българи-1432 и сърби-31 и Горно Нерези-314 жители  албанци-282 и македонски българи-22,турци-6
-квартал с.Злокукани-1635 жители   македонски българи-913,роми-534,албанци-46,сърби-31,власи-26
квартал с.Влае-6809 жители   македонски българи-6340,сърби-249,албанци-46,власи-40
-квартал Карпош-37 162 жители    македонски българи-33 948,албанци-226,турци-196,власи-308,сърби-1503
-квартал Долно и средно Нерези-12 418 жители    македонски българи-10 288,албанци-1353,турци-93,сърби-378,власи-65
Скопска община Кисела вода-57 236
      македонски българи-52 478  91.2%,албанци-250,турци-460,роми-716,власи-647,сърби-1426,бошнаци-  425,други-834
-  Брой на населени места: 2
-  Населени места с македонски българи: селата: Драчево и Усье
с.Усье-845 жители   македонски българи-830,власи-7,сърби-6
квартал Драчево-10 605
македонски българи-9269  87.40%,роми-276,турци-270,сърби-225,албанци-179,бошнаци-144,власи-28,други-218
с.Драчево-8641 жители  македонски българи-7741,турци-106,роми-339,власи-16,сърби-64,бошняци-268,други-85
Скопска община Сарай-35 408
македонски българи-1377,албанци-32 408,роми-273,бошнаци-1120,други-167
-  Брой на населени места: 22
-  Населени места: селата: Матка-468 жители албанци-300 и македонски българи-167 и Шишево-3376 жители албанци-2776 и македонски българи-583 ,с.Сарай-5232 жители  албанци-4294, и македонски българи-578,роми-213,бошнаци-78,турци-15,сърби-12,Кондово-3384 жители  албанци-3222,бошняци-81,турци-23,македонски българи-15
Скопска община Център-45 412
етнически състав-македонски българи-38 778  85.39%,сърби-2037  4.49%,албанци-1465  3.25%,роми-974  2.14%,турци-492  1.08%,власи-459,други-1099  2.42%,бошнаци-108
-кв.Капищец-12 100
македонски българи-93.5%,сърби-5.5%
Скопска община Чаир-64 773
македонски българи-15 628,албанци-36 921,турци-4500,роми-3083,сърби-621,бошнаци-2950,други-992
квартал Чаир-39 179 жители   албанци-16 112,македонски българи-15 861,турци-2328,роми-709,власи-90,сърби-647,бошняци-1885,други-738
Скопска община Шуто Оризари-22 017
македонски българи-1438,албанци-6675,роми-13 342,бошнаци-177,други-262
-  Брой на населени места: 1
-Населени места с македонски българи: селото Горно Оризари-444
-квартал Шуто Оризари-15353 жители   роми-13 201,албанци-1205,македонски българи-481,бошняци-138,турци-49,сърби-34
-квартал Долно Оризари-1550 жители   албанци-1389,роми-110,македонски българи-37 
                                                                                                                                                      
-скопски квартал Ново Лисиче-17 200    македонски българи-97.5%,сърби-1%
-скопски квартал Капищец-12 100   македонски българи-93.5%,сърби-5.5%
-скопски квартал Влае-12 000     македонски българи-96%,сърби-3%
-скопски квартал Керамидница-2000
етнически състав-македонски българи-80%,роми-20%
Карта на Македония
Знаме на Македония
Bulgarnation.com
Next
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
конктакт/contact
Герб на Скопие
Скопие-Крепостта
Българската крепост
Скопие-Свети Климент
Скопие-р.Вардар
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите във Велес,Валандово
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
Асоциация на българите
                "Радко"
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
За българите в Тетово,Щип,Теарце
Етнически карти на Република Македония
Facebook
Брой на македонските граждани от български произход
Македонци
             1 297 981
Българи
                   1 994
Мюсюлмани
                   5 552
Турци от български произход
                  25 800
Албанци от български произход
                  30 000
Сърби от български произход
                  15 500
Горани
                    2 500
            ОБЩ БРОЙ
              1 380 000