Собствено Търсене
                                   Българите в Македония                                                                                                                                                                                                                                              Община Вранещица-1322


  -македонци (македонски българи)-1033,турци-276
- Брой на населени места: 15

- Населени места с българско население: селата: Атища-31, Бигор Доленци-156, Вранещица-437, Дупяни-8, Карбуниц-42, Козичино-17, Крушица-5, Миокази-36, Орланци-37, Патец-8, Рабетино-3, Речани-Челопечко-22, Светораче-6, Староец-194 и Челопеци-318 жители  турци (македонски българи мохамедани)-276,македонски българи-31,албанци-10

-турците в общината са македонски българи- мохамедани                                                 Община Врапчище-25 399


-   македонци (македонски българи)-1041,албанци-21 101,турци-3134,други-111
-  Брой на населени места: 15

-  Населени места с македонски българи: селата: Врановци-477 албанци (албанизирани македонски българи-мохамедани), Врапчище-4874 жители   турци-2899,албанци-1777,македонски българи-172, Галате-1151 жители  албанци-643,македонски българи-334 и турци-173, Зубовце-762 жители македонски българи-478 , албанци-223 и турци-58, Пожаране-26 жители  македонски българи-22 и албанци-4,Ново село-19                                                 Община Гевгелия-22 988


-  македонци (македонски българи)-22 258,власи-214,сърби-367
-  Брой на населени места: 17

-  Населени места с македонски българи-: град Гевгелия и селата: Богородица-1001 жители македонски българи-975,сърби-18,власи-7, Габрово-20, Давидово-370, Кованци-176, Конско-4, Моин-317 жители македонски българи-298,сърби-16,власи-3, Милетково-117  македонски българи-107,сърби-10, Миравци-1647 жители  македонски българи-1640,сърби-6, Мързенци-458, Негорци-2047 жители  македонски българи-2023,сърби-15,турци-3, Ново Конско-140, Петрово-204, Прдейци-510, Серменин-18 жители  македонски българи-16,сърби-2, Смоквица-263
гр.Гевгелия-15 685   македонски българи-15 060  96.18%,сърби-292,власи-201                                              Община Гостивар-81 042


  -македонци (македонски българи)-15 877  19.77%,албанци-54 038   66.37%,турци-7991,роми-2237,сърби-160,други-685
-  Брой на населени места: 35

-  Населени места с македонски българи: град Гостивар и селата: Балин Дол-2501 жители албанци-2156 и македонски българи-337,Беловище-2267 жители  албанци-1418 и македонски българи-832,Бродец-7  Вруток-1127 жители албанци-846 и македонски българи-276, Горна Баница-4423 жители албанци-1636,турци-1243,македонски българи-1196,роми-315, Горно Йеловце-2, Горна Гоновица-8, Дебреше-4847 жители  албанци-4739,македонски българи-93, Долна Баница-4356  жители албанци-2444,турци-1524,македонски българи-355,роми-9,други-23, Долно Йеловце-10,   Здуне-2140 жители албанци-998,турци-569 и македонски българи-467, Железна река-98 Куново-11,  Лешница-3,  Печково-48,  Сушица-8,  Тумчевище-235

-гр.Гостивар-35 847
албанци-16 890   47.12%,македонски българи-11 885   33.15%,турци-4559   12.72%,роми-1899  5.3%,сърби-146  0.4%,други-419  1.17%
-българите в общината са от етнографската група на шопите.


                                             Община Градско-3760


-македонци (македонски българи)-2924  77.77%,албанци-125  3.32%,роми-127  3.38%,бошнаци-465  12.37%,турци-71 1.89%

-  Брой на населени места: 16
-  Населени места с македонски българи: селата: Виничани-569 жители  македонски българи християни и мохамедани-487,бошнаци-58,турци( македонски българи-мохамедани)-22, Водоврати-379 жители  бошнаци-192,турци (македонски българи-мохамедани)-16,албанци-13 , македонски българи мохамедани и християни-60,роми-79,сърби-4,други-15 Горно Чичево, Градско-2219 жители  македонски българи-1920 и  бошнаци-215,Долно Чичево-72 жители македонски българи-християни и мюсюлмани, Ногаевци-236, Подлес-49,  Уланци-80 жители  македонски българи-72 и турци-8,Кочилари-130 жители  албанци-105,турци-19,македонски българи-6
                                            Община Дебър-19 542


-македонци (македонски българи)-3911  20.01 %,албанци-11 348  58.07%,турци-2684  13.74%,роми-1080  5.52%,други-519   2.66%
-  Брой на населени места: 18

-  Населени места с македонски българи: град Дебър и селата: Банище-90 жители албанци-80 и македонски българи-10, Гари-9 македонски българи-мияци, Горно Косоврасти-818 жители македонски българи християни и мохамедани-мияци и турци (македонски българи мохамедани-мияци)-222, Долно Косоврасти-813 жители македонски българи християни и мохамедани-мияци-388,турци (македонски българи мохамедани-мияци)-224 и други-197, Могорче-1794 македонски българи мохамедани- мияци-1408 и турци (македонски българи-мохамедани-мияци)-376, Осой-6 македонски българи-мияци, Отишани-530 жители македонски българи-мохамедани и християни-302,турци-(македонски българи мохамедани-торбеши)-170 и албанци-46 , Райчица-131 жители албанци-72,македонски българи-42 и други-16, Татар Елевци-9 и Джепище-499 жители турци (македонски българи мохамедани-торбеши)-276 и македонски българи християни и мохамедани-105,албанци-96,други-22

-реалният брой на македонските българи в общината е 7114   39.27%,от които 3911 са християни,а 3203 са мохамедани
-турците в общината са македонски българи-мохамедани от етнографската група на торбешите.Като майчин език 98% от турците са посочили "македонския".
-македонските българи-мохамедани в общината се назовават и торбеши
-в графата-други влизат основно македонски българи-мохамедани,определили се като торбеши.
-по етнографски принцип местните македонски българи християни и мохамедани спадат основно към групата на мияците.

-гр.Дебър-14 561   2002 г.
албанци-10 768  73.95%,македонски българи-1054   7.24%,турци-1415,роми-1079,сърби-22,други-219
-фактически в града живеят 2688 македонски българи,от които 1054 са християни,а 1634 са мохамедани.

Bulgarnation.com
Next
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
гр.Дебър
Бигорският манастир-Дебърско
Гр.Гевгелия
Гр.Гостивар
Манастир Свети Георги
   с.Райчица-Дебърско
Църква-Св.Спас-Гевгелия
Българите в Македония-Начало
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
За българите във Велес,Валандово
Асоциация на българите
                "Радко"
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
За българите в Тетово,Щип,Теарце