Собствено Търсене
                                           Българите в Македония

                                                                                                                                                                                                                                                Община Босилово-14 260-  македонци (македонски българи)-13 649,турци-495
-  Брой на населени места: 16

-  Населени места с македонски българи: селата: Бориево-925, Босилово-1697, Гечерлия-373 , Дрвош-699, Еднокуќево-678 жители  македонски българи-557,турци-107 и други-14, Иловица-1907 жители  македонски българи-1611,турци-239,роми-19,други-37, Моноспитово-1799, Петралинци-602, Радово-851 жители македонски българи-834,турци-16 и други-37, Робово-574, Сарай-935, Секирник-1193, Старо Балдовци-269 жители турци-124 и македонски българи-116,други-24, Турново-941,Хамзали-22 жители македонски българи-12,турци-8,сърби-2 и Щука-781
-според някои източници,в по-голямата си част турците в общината са по произход македонски българи с мохамеданско вероизповедание.                                                        Община Бървеница-15 855-  македонци (македонски българи)-5949,албанци-9770
-  Брой на населени места: 10

-  Населени места с българско население: селата: Блаце-344, Бървеница-2918 жители    македонски българи-2834,сърби-68,други-15,Волковия-270 албаногласни македонски българи, Долно Седларце-македонски българи-690, Милетино-1986 жители  албанци-1336 и македонски българи-642, Радиовце-1049 жители албанци-691  60% и македонски българи-346   40%, Стенче-149, Теново-1602 жители албанци-1391 и македонски българи-210 и Челопек-5287 жители албанци-4803 и македонски българи-463
-според някои данни местните македонски българи спадат към етнографската група на шопите.                                                        Община Валандово-11 890-   македонци (македонски българи)-9830,турци-1333,сърби-639
-  Брой на населени места: 29

-  Населени места с македонски българи: град Валандово и селата:  Балинци-328 жители македонски българи-248,сърби-78,роми-7,Брайковци-437 жители македонски българи-413,сърби-24,Грчище-255,  Йосифово-1730 жители  македонски българи-1266,турци-274,сърби-174,други-16Пирава-1844 жители  македонски българи-1827,сърби-9,роми-8,  Раброво-274 жители македонски българи-264 и сърби-9, Собри-222,  Удово-851 жители  македонски българи-838,турци и сърби,Марвинци-504 жители  сърби-280 и македонски българи-224
гр.Валандово-4402    македонски българи-4279  97.21%,сърби-58                                                       Община Василево-12 122-  македонци (македонски българи)-9958,турци-2095
-  Брой на населени места: 18

-  Населени места: селата: Ангелци-913 жители македонски българи-857 , турци-34 и други-21,  Василево-2174  македонски българи-1819,турци-349, Владиевци-679, Градошорци-1744 жители македонски българи-1041,турци-683,други-15, Доброшинци-936 жители -македонски българи-753 ,турци-182, Дукатино-447, Едрениково-224, Нова Маала-823 жители  македонски българи-679 и турци-142, Пиперево-1401 жители македонски българи-1206 и турци-139, Радичево590 жители македонски българи-575 и турци-12, Седларци-343, Сушево-723 жители  македонски българи-707 и турци-15, Требичино-19,Чанаклия-598 жители- македонски българи-554 и турци-41                                                      Община Вевчани-2443


-македонци (македонски българи)-2419
с.Вевчани-2419 македонски българи                                                       Община Велес- 55 108

-македонци (македонски българи)-46 767  84.86%,албанци-2299,турци-1724,роми-800,власи-343,сърби-540,бошнаци-2406,други-229
-  Брой на населени места: 29

-  Населени места с македонски българи: град Велес и селата: Башино Село-714 жители  македонски българи-802,сърби-8, Белещевица-15,  Ветерско-9,Горно Оризари-2262 жители  бошняци-2032,македонски българи-113,албанци-66,сърби-22,турци-15,  Долно Каласлари-443, Иванковци-857 жители  македонски българи-658,сърби-172, Кумарино-73, Лугунци-10, Мамутчево-331,  Новачани-5, Ораовец-19, Отовица-266,Превалец 2192 жители  македонски българи-2147 Ращани-289, Рлевци-35, Рудник-52 жители македонски българи-47 и сърби-5, Сълп-46,  Сояклари-153, Сопот-15, Чалошево-206 и Джидимирци-9,Рлевци-18

гр.Велес-43 716   2002г.                                                                                                                                      македонски българи-40 269  92.18%,турци-1694,роми-799,власи-340,сърби-297,албанци-91

Bulgarnation.com
Next
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
Българите в Македония-Начало
Герб на Велес
Паметник на Тодор Александров
                     гр.Велес
Гр.Велес
Църква Свети Пантелеймон-гр.Велес
Паметник на революционерите
                    гр.Велес
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
Асоциация на българите
                "Радко"
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
За българите в Тетово,Щип,Теарце