Българи в Турция
               
                           Област Едирне
                                                        388 222 жители

Окръг Едирне
гр. Едирне (Одрин,Edirne)-128 400 жители   турци,българи-мохамедани-12 000-15 000,бошняци,цигани.Българите-мюсюлмани населяват най-вече кварталът до българската църква-Св.Св.Константин и Елена.
с.Орхание(Orhanie)-населено с българи-мохамедани и турци-между 529 и 580.Намира се в община Каракъсъм.
с.Йеникадън(Yenikadin)-населено с 550-791 българи-мюсюлмани и турци
с.Хатипкьой(Hatipkoy)-237 жители българи-мюсюлмани,наследници на бежанци от Ловешко след Руско-турската война.
с.Каяпа(Kayapa)-212 жители българи-мюсюлмани,потомци на приселници от Ловешко след Освобождението.Бивше българско-християнско село.
-Според Георги Зеленогора в околията има две помашки села-Хатипкьой и Каяла.
Окръг Сюлоолу
с.Бююкгердели(Buyukgerdely)-1280 жители.Голямо село,населено основно с българи-мюсюлмани.В селото живеят и турци,местни и приселници от балканските страни(най-вече от Търговишко-България).До Балканските войни в селото са живеели и българи-християни.
Окръг Лалапаша
с.Синанкьой(Sinankoy,Провадия.)-720 жители населено с българи-мюсюлмани,кримски татари и  турци.Българите-мюсюлмани се заселват в селото в периода 1877-1914 от България и Гърция.До Балканската война,значителна част от населението на селото са били българите християни.
с.Вайсал(Vaysal)-669 жителинаселено с българи-мюсюлмани и турци.До Балканската война в селото са живеели и българи-християни.
с.Бююккоюнлю(Buyukogunlu)-331 жители.В селото живеят българи-мюсюлмани,чиито деди-(30 семейства) се заселват в селото през 1914 г. от с.Петвар (Родопите),както и изселници български турци-гаджали от Шуменско и турци от Румъния.Бивше българско християнско село.
Окръг Хавса-21 186 жители
гр.Хавса(Havsa)-8664 жители     населен с турци,българи-мохамедани (помаци)
с.Азатлъ(Azatli)-населено с между  952 и 1337 жители българи-мохамедани и турци.Българите-мохамедани са потомци на бежанци от Гърция-1923 г.(районите на Драма и Солун).Турците са изселници от Разградско,Кърджалийско и Хасковско.
с.Шербетар(Serbettar)-населено с между 991 и 1222 жители българи-мюсюлмани и турци от България и Румъния.Българите-мюсюлмани са приселници от Воденско-Гърция от 1924 г.
с.Наипюсуф(Naipyusuf)-населено с между 605 и 745 българи-мохамедани,живеещи в 225 семейства.Приселници от Ловешкото село Извор от 1893 г.
с.Бакъшлар(Bakislar)-342 жители.Селото е основано от 15 семейства на българи-мюсюлмани,бежанци от Руско-Турската война.Най-вероятно те са от т.н. Ловчанска група.
Окръг Енез
гр. Енез(Eнос)-3808 жители  турци,българи-мохамедани (помаци),гърци
с. Султаниче(Sultanice)-населено с българи-мохамедани -между 1031 и 1201.Приселени от България-Ловешко след Руско-Турската война 1877-78 г.
с.Коджаали(Cocaali)-населено  285 жители албанци,българи-мюсюлмани,турци
Окръг Кешан-76 606 жители
гр.Кешан(Kesan)-53 390 жители   турци,цигани,българи-мохамедани (помаци),албанци,бошняци.
с. Орхание(Orhanie,Todoric)-населено с между 421 и 508 жители българи-мохамедани и български турци.Българите-мохамедани са потомци на бежанци от с.Добревци-Тетевенско от времето на Руско-Турската война-1877 г.
с. Акходжа,Акъджа(Akhoca)-населено с българи-мохамедани-494.Потомци на бежанци от с.Добревци-Тетевенско,които се заселват в селото през 1877 г.
с.Сулуджа(Suluca)-населено с българи-мохамедани-445.Намира се в община Меджидие.
с.Гьокчетепе(Gokcetepe,Mavros)-492 жители българи-мохамедани
с.Чамлиджа(Camlica,Grabuna)-1267 жители българи-мохамедани.
гр.Бегендък(Begendik)-населено с 2215 жители българи-мохамедани
с.Буюкдоганджа(Buyukdoganca)-населено с 449 жители българи-мохамедани,приселници от Драмско-Гърция от 1923 г. и кримски татари.
с.Челтък(Celtik)-населено с 343 жители турци и българи-мохамедани.Помаците са приселници от района на Драма-Гърция от 1924 г.
с.Чобанчешмеси(Cobancesmesi)-418 жители българи-мохамедани от Воденско-Гърция.
с.Караджаали(Karacaali)-441 жители  българи-мохамедани от Драмско-Гърция и български турци.
с.Карахисар(Karahisar)-374 жители  българи-мохамедани
с.Къзкапан(Kizkapan)-333-400 жители  българи-мохамедани от Драмско-Гърция от 1924 г. и български турци.Бивше българско християнско село.
с.Кючюкдоганджа(Kucukdoganca)-населено с 407 жители  турци от България и Румъния,българи-мохамедани от Драмско-Гърция(селата Лакаица,Малухища) от 1924 г.,албанци.
с.Пърнар(Pirnar)-426 жители българи-мюсюлмани от Драмско-Гърция(селата Бабалчин,Кончин,Махмуткьой) от 1924 г.Българският език се използва в ежедневието на населението.
с.Йешилкой,Бурнусуз(Yesilkoy)-139 жители българи-мохамедани от Гърция и турци.
с.Лаладжък(Lalacik)-239 жители.Населено с българи-мюсюлмани,потомци на бежанци от Гърция-Драмски район от 1923 г.
с.Алтънташ(Altintas)-населено с 689 жители българи-мюсюлмани,потомци на беженци от Гърция-Драмско(Кестан,Явур,Буково,Бурково,Белен,Лещен,Караджакьой,Радибош )от 1924
с.Малтепе(Maltepe)-населено с българи-мюсюлмани-451
с.Коруклу(Koruklu)-166 жители българи-мюсюлмани.Потомци на бежанци от с.Добревци-Тетевенско,заселили се през 1877 г.
Окръг Узункьопрю-73 486 жители
Гр.Узункьопрю(Uzunkopru)-39 123 жители турци,българи-мохамедани (помаци),роми.
Процентът на българите-мюсюлмани в града е доста голям.Миграционният процес на българи-мюсюлмани от околните села към окръжният център е много силен в наши дни.
с. Бейконаги(Beykonagi)-населено с 169 българи-мохамедани.Намира се в община Чопкьой.
с. Хасанпънар-(Hasanpinar)-населено с 752 българи-мохамедани.Намира се в община Хамидие.Приселници от Плевенско-България и Воденско- Гърция.В градовете Чорлу и Черкезкьой има доста жители от селото.
с. Султаншах(Sultansah)-населено с 332  българи-мохамедани.Намира се в община Чопкьой.Основано е от приселници след Руско-турската война-1878 г.
с. Турнаджик(Turnaci)-населено с 294 българи-мохамедани.Намира се в община Чопкьой.
с. Куртбей(Kurtbey)-населено с 1766 българи-мохамедани.Намира се в община Хамидие
с. Сазлъмалкоч(Sazlimalcoc)-населено с 453 българи-мохамедани.Намира се в община Кърджаселих.Селото е основано от приселници от България след Руско-турската война, на брой 33 семейства.Вероятно са част от Ловчанската група.
с. Кадъкьой,Кадъгебран(Kadikoy,Kadigebran)-населено с между 255 и 353 българи-мохамедани и български турци от Кърджалийско.През зимата населението достига до 1000 души.Намира се в община Хамидие.Българите-мюсюлмани са приселници от Гърция слез 1923 г.
с.Ягмурджа,Ямурджа(Yagmurca,Kestambol)-населено с между 908 и 1160 българи-мохамедани. Бежанци от Ловешко и Плевенско(селата Горник-Червенбрягско, Блъсничево-Луковитско и Търнак-Белослатинско ) от 1887 г..Намира се в община Чопкьой.
с.Башгьол,Башаъл(Basagil,Kucukmandira)-населено с между 431 и 568 българи-мохамедани.Намира се в Община Чопкьой.Заселено с приселници от Белослатинско и Свиленградско-България и Воденско-Гърция.
с.Eлмалъ(Elmali,Ерменикьой)-населено с 824 жители българи-мохамедани,турци-гаджали,роми.Жителите на селото са потомци на беженци от 1877-1878 г. от България,вероятно от Плевенско.
с.Мухаджъркадъ(Muhacirkadi)-населено с между 362 и 484 жители българи-мохамедани и турци.Селото е основано от българи-мюсюлмани от Ловешко.Намира се в Община Чопкьой.
с.Сипахи,Скапре(Sipahi)-населено с между  342 и 472 българи-мохамедани и бошняци.Намира се в община Чопкьой.
с.Чопкьой(Copkoy)-населено с българи-мохамедани.Център на община.
с.Чалъкьой(Calikoy)-между 335 и 500 жители населено с българи мохамедани и турци.Приселници от Драмско-Гърция-1926 г.,Разградско-България и бивша Югославия.Има и данни за приселени в селото след 1923 г. и на българи-мюсюлмани от Солунско.Общият брой на бежанските семейства на българи-мюсюлмани от Гърция е бил 80.
с.Сюлеймание(Suleymaniye)-населено с 936 жители българи-мохамедани,потомци на бежанци от Ловешко.
с.Карапънар(Karapinar)-населено с 649 жители българи-мохамедани и турци
с.Кърджасалих(Kircasalih)-населено с българи-мюсюлмани
с.Хамидие(Hamidiye)-453 жители населено с българи-мюсюлмани,потомци на бежанци от България-1887,1895 г от Плевенско.
с.Куртепе(Kurttepe)-214 жители турци(юруци,гаджали),българи-мюсюлмани от Родопите.
с.Киремитчесалих(Kiremitcisalih)-850 жители.В селото живеят албанци,българи-мюсюлмани,турци-гаджали и турци от Румъния.
с.Байрамлъ (Bayramli,Търново)-689 жители в селото има общност на българи-мюсюлмани.Бивше българско християнско село.
с.Карабюрчек(Karaburcek)-618 жители.В селото живеят бошняци,турци (гаджали,читаци и юруци),българи-мюсюлмани (от с.Тисова-Драмско,Гърция).
-Българите-мюсюлмани са мнозинство сред селското население на окръга.
-Окръгът е с най-голяма концетрация на българи-мюсюлмани в Източна Тракия.
Окръг Мерич
Гр.Мерич-3205 жители турци и българи-мюсюлмани.
с.Субаши(Subasi)-населено с 2108 българи-мохамедани (помаци).Намира се в община Кюплю.
с.Кавакли(Kavakli)-населено с между 472 и 560 българи-мохамедани.Приселници от 1923-1924 г.от Гърция-драмските села Пулево и Калчево.
с.Адасарханлъ(Adasarhanli)-населено с 1174 българи-мохамедани
с.Кюплю(Kuplu,Koplo)-между 2900 и 3272 жители   българи-мохамедани и турци-гаджали.Помаците са приселници от Воденско-Гърция-1924 г. и днес  говорят на добро ниво езика си.Център на община Кюплю.
с.Карахамза(Karahamza)-населено с между 119 и 173 българи-мохамедани.Приселници от районите на Драма(с.Шурдилово) и Кавала-Гърция от 1924 г.Всички говорят на т.н. помашки език.Много от жителите на селото днес живеят в Истанбул.
с.Хасърджъарнавут(Hasirciarnavut)-населено с 596 жители българи-мохамедани от драмските села Рашово и Биджево-Гърция.Приселени през 1926 г. Според други данни,местните са потомци на приселници от драмските села Пулево и Калчево.
с.Серем(Serem)-населено с между 359 и 530 българи-мохамедани от Мъгленско-Гърция,заселени през 1923 г.
с.Караюсуфлу(Karayusuflu)-428 жители  българи-мохамедани,приселени от Гърция.
с.Насухбей(Nasuhbey,Beykoy)-432 жители,основно българи-мюсюлмани.
с.Акчадам(Akcadam)-626 жители.В селото има общност на българи-мюсюлмани.
-Местните българи-мюсюлмани са основно приселници от Гърция.
Окръг Ипсала
Гр.Есетдже(Esetce)-населен с 2160 жители българи-мохамедани (помаци).Наследници на бежанци от Плевенско-България след Руско-турската война.Почти всички говорят на български,наричан от тях самите помашки.
гр.Коджахадър(Kocahadir)-населен с 1125 жители  българи-мохамедани,български  и румънски турци.Приселници от България и Румъния.
гр.Йени Карпузлу(Yeni Karpuzlu)-населен с между 3229 и 3540 жители основно българи-мохамедани.Заселено с бежанци от България-Белослатинско и Гърция.
с.Сарпдере(Sarpdere)-населено с между 534 и 628 жители българи-мохамедани и български турци.Приселници от Ловешко,Плевенско,Средногорието,Старозагорско,Шуменско-България,Драмско,Солунско и Ксантийско-Гърция и Вардарска Македония.
Гр.Султан(Sultan)-населен с 1578 българи-мохамедани и български турци.През 1924 г. вселото се заселват приселници от Солунско,Драмско и Западна Тракия-Гърция,а през1934 г. от България и Румъния.Намира се в община Ибръктепе.
Гр.Ибриктепе(Ibriktepe)-населен с между 1987 и 2074 жители основно българи-мохамедани.Приселници от Солунско,Драмско и с.Хамидие.Център на община.
с.Хаджикьой(Hacikoy,Haci)-населено с между 1553 и 1699 жители българи-мохамедани и турци.Жителите на селото са приселници от Солунско-Гърция-1924 г.,България и Румъния-1935,1950 г.Намира се в община Ибръктепе.
с.Аличо Пехливанкьой, Коюнйери (Alico Pehlivan ,Koyunyeri)-между1858, 1912 и 2394 жители.Селото е населено с българи-мохамедани.Приселници от Плевенско (Луковит и с.Койнаре) след Руско-турската война.
с.Пазардере(Pazardere)-669 жители основно българи-мюсюлмани
-Местните българи мюсюлмани са основно от групата на приселниците от Ловешко.

-Това е областта с най-силно присъствие на българи-мюсюлмани в Източна Тракия.Bulgarnation.com
Българската църква-Св.Георги
              гр.Одрин
гр.Одрин
Българската църква в Одрин
  Св.Св.Константин и Елена
гр.Узункьопрю-Мостът
Next
За българите в Истанбул и Текирдаг
Българи в Турция-Начало
гр.Кешан
Българите в Балъкесир
Българите в Бурса,Измир
Българите в Чанаккале
Българите в Анкара,Ескишехир
Българите в Кютахия,Афион
Web Page Maker, create your own web pages.