Българи в Турция

                                                             Мала Азия
                                                                                                                                           -   
                                                Област Чаннаккале

                                                     Окръг Бига(Biga)
                                                            77 170 жители

гр.Бига(Biga)-36 469  населен с турци,българи-мохамедани,черкези,чеченци,кумики,цигани.
-В града има помашка махала и се предполага,че около 20% от населението са помаци.
с.Абдиага(Abdiaga)-населено с 348 българи мохамедани.Приселници от Родопите(с.Орехово-Асеновградско ) и района на Бяла Слатина от 1891 г. или 1888 г.
с.Аккайрак(Akkayrak)-населено с 116 българи-мохамедани-приселници от Родопите-Тамръшко(с.Тамръш и с.Осеново-Пещерско ) от 1904 г.Има данни са преселение през 1912 г. от с.Тамръш.
с.Акпънар(Akpinar)-населено с 124 жители   турци-юруци и българи-мохамедани,приселници от 1891 г. от Родопите(Хвойна,Дряново ).
с.Арабаалан(Arabaalan)-населено с 114 българи-мохамедани,приселници от 1885 г.от Родопите-с.Лакавица.
с.Джамиалан(Camialan)-населено с 72 българи-мохамедани,приселници от 1900 г. от Родопите (Дреново,Давидково,Крушево ).
с.Чешмеалтъ(Cehme alti)-населено с 531 българи-мохамедани,приселници от 1878 г.от Ботевградско.Според К.Гьозлер,местните са потомци на приселници от Бяла Слатина или от околните села по времето на Руско-турската война.Говорят на ловчански диалект,но днес повечето знаят само отделни думи..Намира се в община Гюмюсчай.
с.Елмалъ(Elmali)- населено с 519 българи-мохамедани,приселници от 1882 г. от Родопите- с.Буково,с.Дреново,с.Раковица-Асеновградско.Днес всички жители говорят на български рупски диалект.В селото е запазен песеннен фолклор.Поминъкът на населението е животновъдството.
с.Харманлъ или Фъълък(Harmanli)-населено с 455 жители българи-мохамедани,приселници от Родопите(Дервишово,Тамръш,Орехово ) от 1878 г. и български турци от Шуменско и Айтоско.В селото има две махали-помашка и мухаджирска.Жителите говорят на турски.Според други сведения,селото е чисто помашко.Намира се в община Бакаджак.
с.Хавдан(Havdan)-населено с 138-288 българи-мохамедани,приселници от Родопите(Хвойна,Дреново,Буково) от 1881 г.
с.Ълъджабашъ(Ilicabasi)-населено с 108 българи-мохамедани,приселници от Родопите (Лъкавица,Карамуш,Чурен )от 1893 г.
с.Ъшъкели или Ешекчи(Isikeli)-населено с 229 българи-мохамедани,приселници от Родопите(с.Лъкавица) от 1896 г.
с.Илиасаланъ(Ilyasalani)-населено с 138 българи-мохамедани,приселници от Родопите,Тъмръшко(с.Осеново-Пещерско) от 1911 г и от с.Тамръш след Балканската война..Намира се в община Синекджъ.
с.Искендеркьой(Iskenderkoy)-населено с 80-100 жители българи-мохамедани,приселници от Родопите-с.Дреново от 1878 г.Бивше българско-християнско село.Днес населението говори на турски.
с.Капанбелени(Kapanbeleni)-населено с 161 жители българи-мохамедани,приселници от Родопите(Добралък-Асеновградско ) от 1877 г. или 1877 г.
с.Кайнарджа(Kaynarca)-населено с 189 жители българи-мохамедани,приселници от Родопите-с. Лъкавица и Дряново Асеновградско от 1896 г.Всички в селото говорят български.Поминък-животновъдство и млекодобив.
с.Саръкая(Sarikaya)-217 жители  турци и българи-мохамедани,приселници от Родопите (Орехово,Тамръш,Йешилкьой )от 1879 г.
с.Йеничифлик или Беледие(Yeniciftlik)-населено с 1440 жители   българи-мохамедани,приселници от района на Бяла Слатина и Ловеч от 1895 г. и български турци от Плевенско,Ловеч,Поповско,Шуменско.Българите-мюсюлмани живеят в южната част на селото.Сега всички жители говорят на турски.Център на община.
с.Йолинди(Yolandi)-населено с 987 жители   българи-мохамедани,приселници от Родопите,района на Наречен от 1878 и 1886 г.
с.Йешилкьой или Чилингър махалеси(Yesilkoy)-населено с 120 българи-мохамедани,приселници от Родопите(с.Чилингирово-Асеновградско) от 1882 г.Българският език се говори от старите жители на селото.Младите го знаят,но предпочитат да общуват на турски.Поминък-животновъдство.
с.Ейбекли(Eybekli)-населено с 125 жители  турци- юруци и български турци(Ловеч,Провадийско,Тутраканско,Казанлъшко),българи-мохамедани,приселници от 1878 г. от Родопите-Рупченско,Тамръш .
с.Гюндоду или Каранти(Gundogdu)-населено с 478 жители българи-мохамедани,приселници от 1883 г. от България(Средно Градище-Чирпанско ) и български турци.Център на община.
с.Гювемалани(Guvemalani)-населено с 721 жители  турци-юруци и български турци,както и българи-мохамедани от Родопите(с.Осеново и с.Тамръш).Намира се в община Синекджъ.
с.Селви(Selvi)-населено с 551 българи-мохамедани.Приселници от Севлиевско.
с.Бакаджаклъчифлик(Bakacakliciftligi)-144 жители ,населено с българи-мюсюлмани,потомци на бежанци от Орехово и Еникьой след Руско-турската война.
-В двете читашки села Дикмен,Саръсъват,също живеят помаци.
-Според Г.Зеленогора,най-компактната група помаци в Мала Азия живее в окръг Бига.В окръга има 112 села,от които в 38 преобладават българските турци,в 17 помаците,в 1 бошняците,в 12 черкезите,в 4 чеченците,в 4 калмиките и в 4 турци от Гърция.Чисто помашките села са 17,а 6 са смесени помашко-турски.


                                                   Окръг Чанаккале

гр. Чанаккале(Canakkale)-75 810 жители Намира се на брега на  Мраморно  море.Населението му се състои основно от турци,бошняци,албанци и българи
мохамедани(горани,торбеши,помаци).Гораните са най-вече от косовските села Млике и Зли поток.В града има земляческо дружество на помаци от с.Чаталтепе.


                                                          Окръг Чан

Гр.Чан(Can)-29 000 жители.В града живеят много българи-мюсюлмани,главно в махала Каршъяка.
с.Илясагачифликчи(Ilyasagaciftligi)-българи-мохамедани-339.Потомци на приселници от Орехово.
с.Яйкън Каршияка махале или Яйкън(Yaykin)-българи-мохамедани-между 756 и 837.Приселници от България-Пловдивско от 1901 г..
с.Ирбаалан(Irbaalan)-населено основно с българи-мюсюлмани


                                                        Окръг Йенидже
                                                             39 064 жители

с.Карадору(Karadoru)-370 жители основно българи-мюсюлмани,приселници от Пловдивско,след Руско-Турската война.
с.Чал,Чалкьой(Cal,Calkoy)-населено с българи-мохамедани-1068
гр.Йенидже(Yenice)-между 5487 и 6917 жители турци и българи-мохамедани.Помаците са приселници от Воденско-Гърция от 20-те години на 20 в.Днес са около 1/3 от жителите на града.


                                                        Окръг Лапсеки

с.Чаталтепе(Cetaltepe) или Кьоклю су-159-217 жители.В селото живеят бошняци и българи-мюсюлмани.Бивше българско християнско село.Бошняците се заселват по времето на Балканската война.В селото има три махали:Помак махалеси-на изток,Бошнак махалеси и Колашин махалеси.Помаците са приселници от с.Савтъще (Студенец)-Асеновградско от 1914 г.Днес и двата езика-сръбски и български се говорят в селото,като са чести смесените бракове.Според някои данни,в селото живеят и турци.Поминъкът на населението е животновъдството.Много от жителите му живеят в Бига,Чанаккале и Измир.
с.Нусретие(Nusretiye,Кюмюркьой,Урумче)-146-172 жители.Населено с бошняци и българи-мюсюлмани.Бивше българско християнско село.По времето на Балканската война в селото се заселват бошняци от Черна гора.След тях идват помаци от Пловдивско.Бивше българско-християнско село.
с.Бейпънар(Beypinari)-61 жители.Потомци на бежанци от с.Дерманци-Северна България по времето на Руско-турската война.Местните се смятат за турци,но говорят български и съседите ги смятат за помаци.


                                                        Окръг Гелиболу
                                                           44 623 жители

с.Йеникьой(Yenicoy)-българи-мохамедани,приселници от Гърция-между 660 и 862.
с.Деирмендюзю(Degirmenduzu)-българи-мохамедани-520,приселници от Воденско- Гърция и с.Нивор-Солунско от 1924 г.
с.Байрамич(Bayramic)-българи-мохамедани-между 902,1120 и 1569.Намира се в община Евреше.
с.Тайфуркьой(Tayfurkoy)-между 534 и 832 жители основно българи мохамедани,приселници от 1924 г. от Района Караджово(Мъглен)-Гърция.В селото има малко и турски приселници от България и Румъния.Според Г.Зеленогора,помаците са бежанци от с.Пепелаш-Драмско по времето на Балканската война.
-Окръгът се намира в европейската част на Турция.Карта на Област Чанаккале
гр.Чанаккале
Бига
Йенидже
Деца от с.Йеникьой
Чан
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Македония
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Гърция
Българи в Косово
В други държави
Bulgarnation.com
Българите в Турция-Балъкесир
Next
Българите в Турция-Бурса,Измир,Маниса
Българите в Турция-Анкара,Ескишехир,Самсун
Българите в Турция-Кютахия,Афион,Биледжик
Българи в Турция-Начало
Българите в Източна Тракия- Едирне
Българите в Истанбул и Текирдаг
Web Page Maker, create your own web pages.