Собствено Търсене
                     Българи в Македония

                                            Община Теарце-22 454

македонци(македонски българи)-2739,албанци-18 950,турци-516,други-167
-  Брой на населени места: 13
-  Населени места с македонски българи: селата: Брезно-8,  Глоги-1295 жители албанци-983 и македонски българи-310, Доброще-3549 жители албанци-3160 и македонски българи-345, Лешок-435, Непрощено-1309 житили албанци-898 и македонски българи-405,  Одри-1739 жители албанци-1598 и македонски българи-134,Слатино-4112 жители албанци-4018 и македонски българи-11 , Теарце-3974 жители албанци-2310,македонски българи-1085 и турци-512,роми-54                                                       Община Тетово-86 580

македонци(македонски българи)-20 053,албанци-60 886,турци-1882,роми-2357,сърби-604,бошнаци-156,други-627
-  Брой на населени места: 20
-  Населени места с македонски българи: град Тетово и селата:  Джепище-4051 жители албанци-3934 и македонски българи-81,Йедоарце-5,Саракино-1087 жители  македонски българи-873,албанци-199,сърби-7,роми-5, Сетоле-2,Фалише-546 жители  македонски българи-519,албанци-19,сърби-7
гр.Тетово-52 915 жители     албанци-28 897   54.61%,македонски българи-18 555 35.07%,турци-1878  3.55%,роми-2352  4.44%,сърби-587,бошнаци-156                                                  Община Център Жупа-6519

македонци(македонски българи)-814,турци-5226,албанци-454
-  Брой на населени места: 23
-  Населени места с българско население: селата: Байрамовци-177 турци (македонски българи-мохамедани),Баланци-432 жители  албанци-422 и македонски българи-8 Брощица-748 жители  македонски българи-мохамедани и християни-мияци-622 и турци (македонски българи мохамедани)-124, Голем Папрадник-840 жители турци( македонски българи-мохамедани)-799 и македонски българи-30, Горенци-267 жители турци (македонски българи-мохамедани мияци)-221,македонски българи-мияци-37,албанци-9, Долно Мелничани-македонски българи-мияци-11, Житинени-536 турци (македонски българи-мохамедани), Мал Папрадник-486 жители турци (македонски българи-мохамедани)-455 и македонски българи-25,  Център Жупа-800 жители  турци-714 и македонски българи-мохамедани-80,Църно Боци-40 турци (македонски българи мохамедани)
-почти всички македонски българи в общината са мохамедани.
-част от турците в общината са всъщност македонски българи-мохамедани.
-македонските българи мохамедани в района са известни и като торбеши.
-реалният брой на македонските българи в общината е около 3100 и в действителност са мнозинство сред населението.                                                       Община Чашка-7673

македонци(македонски българи)-4395,албанци-2703,турци-391
-  Брой на населени места: 42
-  Населени места с македонски българи: селата: Баница-55, Бистрица-121, Богомила-476 жители македонски българи-471, Бусилци-18 жители македонски българи-10,албанци-6,други-2, Владиловци-77,  Войница-32, Габровник-9, Голозинци-43, Горно Врановци-199 жители албанци-189 и турци (македонски българи-мохамедани)-9, Дреново-35, Еловец-46, Извор-480 жители македонски българи-477 и сърби-3,  Крайници-16, Крива Круша-2, Крнино-3, Лисиче-159, Мартолци-178, Мелница-743 жители  турци (македонски българи-мохамедани)-378,македонски българи-304,албанци-14,бошняци-14,други-32 Мокрени-16, Нежилово-63, Ново Село-5, Оморани-141, Ораов Дол-3, Ореше-218 македонски българи-мияци,Согле-137 жители  македонски българи-88 и албанци-43,турци-3,сърби-2 Папрадище-7, Плевенье-2, Поменово,Раковец-29, Смиловци-20, Стари Град-94, Теово-186, Црешнево-8,Чашка-1471 жители    македонски българи-1425 и сърби-44,Долно Врановци-51
-почти всички македонски българи в общината спадат към етнографската група на бърсаците.
-бърсаците са наследници или на славянското племе берзити или на прабългарското племе берсили.
-турците в общината са македонски българи-мохамедани.                                                     Община Чешиново-7490

македонци(македонски българи)-7455
-  Брой на населени места: 14
-  Населени места: селата: Баня-402 жители македонски българи-393 и власи-9, Бурилчево-173, Врбица-12 жители македонски българи-10,власи-2, Жиганце-362, Кучичино-545, Лепопелци-17 жители власи-9 и македонски българи-8, Ново Селани-74, Облешево-1129, Соколарци-956 жители македонски българи-946,власи-8,сърби-2, Спанчево-1047, Теранци-738, Уларци-360, Чешиново-998 и Чифлик-660
-всички села на общината са населени само с македонски българи.                                                     Община Чучер-Сандево-8493

македонци(македонски българи)-4019,албанци-1943,сърби-2426
-  Брой на населени места: 12
-  Населени места с македонски българи: селата: Баняне-597 жители македонски българи-294 и сърби-288, Бразда-480 жители македонски българи-470 и сърби-5, Бродец3 жители македонски българи-2 и сърби-1, Глуво-349 жители македонски българи-318 и сърби-31, Горняне-80 жители  македонски българи-51 и сърби-29, Кучевище-3167 жители  сърби-1654 и македонски българи-1460,власи-15,роми-4,  Мирковци-958 жители   македонски българи-886 и сърби-72, Побожйе-591 македонски българи-423 и сърби-166,  Чучер - Сандево-299 жители  сърби-180 и македонски българи-117
-сърбите в общината са в голямата си част сърбизирани македонски българи                                                              Община Щип-47 796

македонски българи-41 670,турци-1272,роми-2195,власи-2074,сърби-297,други-265
-  Брой на населени места: 44
-  Населени места: град Щип и селата:  Брест-23, Врсаково-77 жители македонски българи-66 и власи-11, Горачино-16,  Долани-73 жители македонски българи-58 и власи-15, Драгоево-130 жители македонски българи-113,власи-14,турци-3, Калапетровци-7,  Криви Дол-50 жители македонски българи-24 и власи-26,  Лесковица-111, Липов Дол-2, Люботен-41, Никоман-4, Ново Село-3636, Пиперово-20,  Сарчиево-21,   Софилари-33 жители македонски българи-21 и власи 12, Стар Караорман-911 жители  македонски българи-840,власи-67,сърби-3, Судик-10, Танатарци-8, Три Чешми-1065 жители  македонски българи-933,власи-126,сърби-5,  Шопур-2,Суво гърло-13,Лакавица-139 жители  македонски българи-107,турци-24,сърби-8,Чифлик-7,Кошево-5,Шашарвалия-168 жители  турци-85,македонски българи-23,Чардаклия-922 жители македонски българи-839,власи-41,турци-22,Пухче-34 жители  македонски българи-15,турци-13,други-5

гр.Щип-40 016
македонски българи-34 937  87.31%,власи-1527  4.3%,роми-2134  4.6%,турци-877  2.7%,сърби-272,други-246


Св.Атанасий-с.Лешок
гр.Тетово
Св.Богородица-Тетово
Черква Св.Св.Кирил и Методий
                     гр.Тетово
с.Чашка
Черква Св.Никола-Щип
гр.Щип
Герб на Щип
Bulgarnation.com
Начало
За сайта
Българи в Русия
Българи в Румъния
Българи в Молдова
Българи в Украйна
Българи в Сърбия
Българи в Албания
Българи в Турция
Българи в Косово
В други държави
Българи в Гърция
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите във Велес,Валандово
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
Българите в Македония-Начало
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
Карта на Република Македония
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане