Собствено Търсене
                     Българи в Македония


                                                          Община Сопище-9489

македонци (македонски българи)-7229,албанци-1942,турци-243,
-  Брой на населени места: 13
-  Населени места: селата: Барово-23 жители албанци-13 и македонски българи-9, Говрелево-28, Горно Сонье-219 жители  македонски българи-207 и сърби-9, Добри Дол-424, Долно Сонье-678, Държилово-362 жители  турци (македонски българи-мохамедани)-242 и македонски българи-115, Яболци-41 жители  македонски българи-26 и албанци-15, Нова Брезница-86,  Ракотинци-389,  Сопище -5325 жители  македонски българи-5255,сърби-39,власи-11,други-19
-турците в общината са македонски българи-мохамедани от групата на  торбешите.                                                     Община Старо Нагоричане-4840

  македонци (македонски българи)-3906,сърби-926
-  Брой на населени места: 39
-  Населени места: селата:Алгуня-237 жители сърби-149 и македонски българи-88  Алинце-32, Арбанашко-40, Байловце-126, Брешко-16, Буковляне-75, Войник-61 жители македонски българи-57 и сърби-3, Враготурце-55,Врачевце-22 Дейловце-44, Длабочица-51, Добрача-75, Драгоманце-133 жители македонски българи-124 и сърби-9, Дренок-54, Жегляне-86, Желювино-58, Канарево,карловце-11 Коинце-70, Кокино-48 жители македонски българи-46 и сърби-2, Мъгленце-84 жители сърби-51 и македонски българи-33, Макреш-40, Малотино-37 жители македонски българи-33 и сърби-4, Младо Нагоричане-1296 жители  македонски българи-1273 и сърби-17,Никуляне-210 жители сърби-205 и македонски българи-5  Облавце-123, Орах, Осиче-5, Пелинце-191 жители македонски българи-184 и сърби-7, Пузайка-54 жители македонски българи-48 и сърби-8, Рамно-20, Ругинце-75, Старо Нагоричане-555 жители сърби-452 и македонски българи-100, Степанце-88,Стрезовце-115, Стрновац-93 македонски българ-87 и сърби-6 , Цветишница-20, Цвиланце-52 и Челопек-283 жители македонски българи-277 и сърби-6
-сърбите в общината са по произход българи-торлаци,които са сърбизирани в началото на 20 век.                                                            Община Струга-63 376

македонци (македонски българи)-20 336,албанци-36 029,роми-116,турци-3628,власи-656,сърби-106,бошнаци-103,други-2402
-  Брой на населени места: 51

-  Населени места с българско население: град Струга и селата: Безово-53,Биджево-546 жители албанци-421 и македонски българи-118  Бороец-629 жители  193 македонски българи християни и мохамедани,турци( македонски българи-мохамедани)-175,албанци-74,други( македонски българи мохамедани)-187, Брчево-9, Вишни-14, Вранище-1506,Дренок-2,Долна Белица-1026 жители албанци-1026 жители албанци-945,власи-24,македонски българи-17,други-38,Драслайца-775, Збажди-10, Ябланица-545, Калища-1178 жители  албанци-1079 и македонски българи-95,  Лабунища-5936 жители  албанци (македонски българи-мохамедани)-4288, турци (македонски българи мюсюлмани)-879,македонски българи -християни-371,бошнаци (македонски българи-мохамедани)-31,други( македонски българи-мохамедани)-362, Лакаица-9,Луково-444, Мали Влай-71, Мислешево-3507 жители македонски българи-2791,албанци-527,власи-66,турци-28,сърби-15,роми-13,други-67, Модрич-25,Мороища-909 жители македонски българи-903,сърби-4,власи-2, Нерези-232,  Октиси-2479 жители  турци (македонски българи-мохамедани)-1071,македонски българи християни и мохамедани-955,албанци (македонски българи мохамедани)-346,бошнаци-15,други-91, Радожда-806, Пискупщина-182, Подгорци-2160 жители албанци-573,турци (македонски българи  мохамедани)-564,македонски българи-376,бошняци (македонски българи-мохамедани)-41,власи-7,други-599, Присовяни-11, Ташмарунища-209,Ложани-778

гр.Струга-16 559   2002 г.
-македонски българи-8901  53.75%,албанци-5293  31.96%,турци-907  5.48%,роми-97  0.54%,власи-550  3.32%,сърби-72,други-723


Бивша община Струга-36 892
етнически състав-македонски българи-17 686,албанци-15 324,турци-2008,роми-112,власи-647,сърби-100,бошнаци-31,друго-984

с.Октиси-между 2479 и 4500 жители  македонски българи мохамедани-торбеши-85-90%,македонски българи-християни-10-15%. Турците,албанците и бошнаците в селото са македонски българи мохамедани-торбеши.

Бивша община  Луково-1509         македонски българи-1496

Бивша община Лабунища-8935
обхваща селата-Лабунища,Подгорци,Бороец,Ташмарунища
етнически състав-албанци-4935,турци-1618,македонски българи-1149,други-1149,бошнаци-72

с.Лабунища-5936 жители
албанци-4288,турци-879,македонски българи- християни-371,бошняци-31,други-362
-почти всички албанци и турци в селото по произход са македонски българи с мохамеданско вероизповедание.Същото се отнася и за вписаните в графата Други.
-Според някои данни 97% от населението на селото са македонски българи мюсюлмани (торбеши), а 3% са македонски българи-християни.

- турците в селата Подгорци и Бороец са по произход македонски българи с мохамеданско вероизповедание.
-според някои източници и албанците в селата Подгорци и Бороец по произход са македонски българи-мохамедани от групата на торбешите.

-в графата Други влизат главно македонски българи-мохамедани.
-бошняците в общината са македонски българи-мохамедани.

-реалният брой на македонските българи-християни и мохамедани в общината е около 30 200 и почти се доближава до този на албанците.
                                                       Община Струмица-54 676

македонци(македонски българи)-50 258,турци-3754,роми-147,сърби-185,друго-320
-  Брой на населени места: 25
-  Населени места с македонски българи: град Струмица и селата: Баница-1137, Банско-1992 жители македонски българи-1064 и турци-900, Белотино-29, Велюса-1552, Водоча-318, Габрово-399, Градско Балдовци-755, Дабиле-1946, Добрейци-1764, Костурино-1280, Куклиш-2532,  Муртино-2209, Попчево-343, Просениково-550, Раборци-105, Рич-380, Сачево-540, Свидовица-509, Три Води-12

гр.Струмица-35 311   македонски българи-32 075  90.84%,турци-2642,роми-130,сърби-157                                                       Община Студеничани-17 246

македонци (македонски българи)-309,албанци-11 793,турци-3285,бошнаци-1662,други-110
-  Населени места с македонски българи: селата:  Студеничани-5786 жители  албанци-5585,македонски българи-160,Батинци-5364 жители албанци-3217,бошняци-1660,турци-407 (македонски българи-мохамедани),македонски българи-36,други-41  Долно Количани-1510 турци (македонски българи-мохамедани),  Елово-265 жители турци (македонски българи-мохамедани)-247 и албанци-13, Маркова Сушица-50,Морани-1715 жители албанци-1528,македонски българи-58,турци (македонски българи-мохамедани)-40,роми-71,сърби-9,други-9, Пагаруша-226 турци (македонски българи-мохамедани), Цветово-805 турци (македонски българи-мохамедани),Малчище-60 жители  турци (македонски българи-мохамедани)-51 и албанци-9
-македонските българи-мохамедани в общината са се обявили главно като турци и в по-малка степен като бошнаци или албанци.
-македонските българи мохамедани в тази област на Македония се наричат торбеши.Предполага се,че преди приемането на исляма са били богомили.
-част от албанците са по произход наследници на ислямизирани македонски българи-торбеши,които в течение на времето напълно са се албанизирали.
-географската област ,в която влиза и община  Студеничани се нарича Торбешия.
-действителният брой на македонските българи в общината християни и мохамедани е около 3600.                   гр.Струга
Къща на братя Миладинови
гр.Струга
гр.Струмица
Църква Св.Георги-с.Старо Нагоричане
Марковият Манастир
  с.Маркова Сушица
Bulgarnation.com
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите във Велес,Валандово
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
Българите в Македония-Начало
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
За българите в Тетово,Щип,Теарце
Next