Собствено Търсене
                  Българите в Македония

               
                                                  Община Неготино-19 212

македонци (македонски българи)-17 768,турци-243,роми-453,сърби-627

-  Брой на населени места: 19
-  Населени места: град Неготино и селата:  Вешйе-45 македонски българи мюсюлмани и християни, Войшанци-432, Горни Дисан-11, Долни Дисан-931 жители македонски българи християни и мохамедани-903,турци (македонски българи-мохамедани)-15,сърби-6,други-7, Дуброво-49 жители  македонски българи-35,турци-10,други-4,  Криволак-1021 жители македонски българи християни и  мюсюлмани-544,сърби-187,роми-319,турци-28, Курия-214 жители македонски българи християни и мюсюлмани-210 и власи-3,Тимяник-1155 македонски българи мюсюлмани и християни-1096,сърби-49,турци-9, Тремник-827 жители македонски българи християни и мохамедани-618,турци (македонски българи-мохамедани)-85,сърби-121, Црвени Брегови-170 жители македонски българи-90,роми-34,албанци-27,турци-17, Пепелище-1070 жители  македонски българи-796,сърби-194,турци-33,роми-25,други-22,Брусник-3

гр.Неготино                                                                                                                                                                 13 284 жители                                                                                                                        македонци (македонски българи-християни и мюсюлмани) 12 994  97.82%,сърби-117,турци-46
-по-голямата част от турците в общината са македонски българи-мохамедани.                                                  Община Новаци-3549

македонци (македонски българи)-3490
-  Брой на населени места: 41
-  Населени места: селата: Бач-171, Брник-2, Брод-57, Будимирци-30, Велесело-4, Гермиян-257 македонски българи-251,сърби-5, Гнеотино-32, Гнилеж-5, Горно Агларци-185, Градешница-88, Грумази-15, Грунища-3, Далбеговци-178, Добромири-344, Долно Агларци-167, Долно Орехово-45 жители  македонски българи-39,албанци-5,турци-1, Живойно-214, Зовик 1-31, Зовик 2, Ивени-5, Маково-71, Мегленци-20, Новаци-1283, Ново Село, Орле-16, Паралово-2, Рапеш-46, Рибарци-130, Скочивир-30, Сливица-3,  Старавина-22, и Тепавци-25
-всички села на общината са населени само с македонски  българи                                               Община Ново село-11 567

македонци (македонски българи)-11 509
-  Брой на населени места: 16
-  Населени места: селата: Бадолен-3, Байково-2, Барбарево-62, Борисово-408, Дражево-460, Зубово-646, Колешино-845 жители  македонски българи-838,сърби-3,други-4, Мокриево-1211 жители  македонски българи-1204,сърби-3,други-4, Мокрино-746, Ново Конярево-932, Ново Село-2756 жители македонски българи-2726,сърби-11,роми-3,бошнаци-2,други-14, Самоилово-345, Смолари-659, Старо Конярево-611, Стиник-59 и Сушица-1808
-всички села в общината са населени само с българи                                               Община Осломей-10 420

македонци (македонски българи)-110,албанци-10 252
-  Брой на населени места: 16
-  Населени места с македонски българи: селата:Осломей-40,Премка-134 жители  албанци-108 и македонски българи-25,Туин-1467 жители  албанци-1465 и македонски българи-8,Шутово-760 жители  албанци-737 и македонски българи-12,Ягол доленци-13 
-част от албанците в общината по произход са македонски българи с мюсюлманско вероизповедание
с.Сърбица-1859 албанизирани македонски българи-мохамедани,с.Цървици-1702 албанизирани македонски българи-мохамедани.                                                Община Охрид-55 749

македонци (македонски българи)-47 344,албанци-2962,турци-2268,,власи-323,сърби-366,други-2388
-  Брой на населени места: 29
-  Населени места с българско население: град Охрид и селата: Вапила-112, Велгощи-3060  македонски българи-3002,власи-10,сърби-8,други-40, Велестово-53, Горно Лакочерей-514, Долно Конско-551, Долно Лакочерей-514, Елшани-590, Завой-12, Коњско-22, Косел-586 жители македонски българи-576 и сърби-6, Куратица-326, Лагадин-18, Лескоец-2595 жители  македонски българи-2561,власи-3,сърби-8, Ливоища-178, Любанища-169, Опеница-58, Орман-104, Пещани-1319, Плаќе-4, Подмоле-325, Рамне-632 жители  македонски българи-594,турци-11,албанци-2,сърби-6,други-17, Расино-8, Речица-5, Свинища-64, Сирула-10, Скребатно-6, Трпейца-303 и Шипокно-5
-всички села в общината са населени само с македонски българи

гр.Охрид-42 033    2002 г.
македонски българи-33 791  80.39%,албанци-2959  7.2%,турци-2256  5.37%,власи-380  0.73%,сърби-331  0.7%,други-2290 най-вече роми-египтияни.

-местните българи са от етнографската група на бърсаците.                                               Община Петровец-8255

македонци (македонски българи)-4246,албанци-1887,роми-134,сърби-415,бошнаци-1442
-  Брой на населени места: 16
-  Населени места с македонски българи: селата: Бадар-15 жители  македонски българи-9 и роми-5, Блаце-29, Брезница-13, Горно Коняри-236, Градманци-66 жители  македонски българи-56,сърби-5,други-5, Дивлье-60, Катланово-769 жители  македонски българи-418,албанци-275 и роми-63, Кожле-14 жители македонски българи-10,албанци-2,сърби-1, Летевци-6, Огнянци-1142 жители албанци-543,македонски българи-317,сърби-256,роми-12,турци-8, Петровец-2659 жители-  македонски българи-2312,бошнаци-118,сърби-99,албанци-68,роми-53, Ръжаничино-855 жители  македонски българи-628,бошнаци-137,сърби-45,албанци-32 ,  Сушица-178


                                               Община Пехчево-5517

македонци(македонски българи)-4737,турци-357,роми-390
-  Брой на населени места: 7
-  Населени места с македонски българи: град Пехчево и селата: Негрево-97, Панчарево-375, Робово-422, Умлена-354, Црник-319,Чифлик-319
гр.Пехчево-3237   2002 г.
македонски българи-3067  94.75%,роми-123,турци-31                                                 Община Пласница-4545

македонски българи-34,турци-4446
-  Брой на населени места: 4
-  Населени места с българско население: селата: Дворци-25, Лисичани-1153 жители  турци (македонски българи мохамедани),македонски българи-6,албанци-10,други-11, Пласница-2288 жители турци (македонски българи-мохамедани)-2250,албанци-7,македонски българи-2,други-29 и Преглово-1070 турци (македонски българи-мохамедани)

-турците в общината са  македонски българи-мохамедани
гр.Неготино
Св.София-Охрид
гр.Охрид
Герб-Охрид
с.Петровец
Църква Св.Климент-Охрид
Bulgarnation.com
Next
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите във Велес,Валандово
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
Българите в Македония-Начало
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
За българите в Тетово,Щип,Теарце