Собствено Търсене
                   Българите в Македония


                                                       Община Липково-27 058


-   македонци (македонски българи)-169,албанци-26 360,сърби-370,други-152
-  Брой на населени места: 22
-  Населени места с македонски българи: селата: Думановце, Матейче-3394 жители албанци-3012,сърби-325 и македонски българи-17, Опае-1996 жители албанци-1818,,македонски българи-138 и сърби-38
-голяма част от българите в тези села в момента са заселени в района на гр.Куманово и в самият град.
-сърбите в общината са по произход българи-торлаци,които са сърбизирани в последния век                                                   Община Лозово-2858


-  македонци (македонски българи)-2471,турци-157,власи-122
-  Брой на населени места: 11
-  Населени места с македонски българи: селата: Аджибегово-5, Аджиматово-74, Дорфулия-756 жители македонски българи-589,турци-118,власи-49,сърби-18, Гуземелци-40, Каратманово-520 жители македонски българи-515 и турци-5, Кишино-22, Лозово-896 жители  македонски българи-851,турци-8,власи-26,сърби-5,други-6, Милино-334 жители македонски българи-237,албанци-35,бошняци-37,турци-21,сърби-2, Сарамзалино-116 и Коселари-95 жители  македонски българи-62 и власи-33                                         Община Маврово и Растуша-8618


-   македонци (македонски българи)-4349,албанци-1483,турци-2680
-  Брой на населени места: 42
-  Населени места с българско население: селата: Аджиевци-149 македонски българи-мохамедани мияци-93,турци (македонски българи мохамедани -мияци)-56, Битуше-95 македонски българи-мияци,Беличица-4, Велебрдо-750 жители македонски българи мохамедани- мияци-609,турци (македонски българи мохамедани-мияци)-132,албанци-6, Видуше-185 жители македонски българи-мохамедани мияци-152,турци (македонски българи мохамедани-мияци)-24,албанци-9,Волковия-89 жители албанци-80,македонски българи-9,Върбен-142 жители македонски българи-135 и албанци-7,Галичник-3  Жировница-1608 жители македонски българи-мохамедани мияци-1314 ,албанци-258 и турци (македонски българи мохамедани-мияци)-20,Кракорница-15  Янче-146 жители македонски българи-мохамедани мияци-111 и турци (македонски българи мохамедани-мияци)-33,  Леуново-6,  Маврови Анови-167 жители македонски българи-137,турци-16,роми-10,сърби-2,други-2, Маврово-163,  Никифорово-10,  Ново Село-33, Присойница-315 жители македонски българи-мохамедани мияци-232,турци (македонски българи-мохамедани мияци)-66,бошняци-6,албанци-2,други-9,Сенце-21 жители албанци-15 и македонски българи-5, Ростуша-872 жители  турци (македонски българи-мохамедани-мияци)-427, македонски българи-мохамедани-мияци-397,албанци-41 , Скудрине-2119 жители  турци(македонски българи-мохамедани мияци)-1629,македонски българи мохамедани-мияци-468,други-17, Сретково-25,Требище-765 жители  македонски българи-мохамедани мияци-303,турци (македонски българи-мохамедани мияци)-277,албанци-159,бошнаци-18, Тресонче-8 македонски българи-мияци и Церово-19

-турците в общината по произход са македонски българи -мохамедани от етнографската група-мияци.
-бошняците в общината са по произход македонски българи-мохамедани.
-мияците са българска етнографска група,която населява района на гр.Дебър в Република Македония.По религиозна пренадлежност те са мохамедани и християни.По течението на Мала река има 24 мияшки села,които са запазили своята самобитност.По Голема река има също 24 мияшки села,които са албанизирани.
-македонските българи-мохамедани са известни и като торбеши.
-действителния брой на македонските българи в общината е около 7000.                                           Община Македонска Каменица-8110


-   македонци (македонски българи)-8055
-  Брой на населени места: 9
-  Населени места: град Македонска Каменица и селата: Дулица-305, Косевица-240, Костин Дол-116, Луковица-269, Мощица-543, Саса-874, Тодоровци-235 и Цера-379
гр.Македонска Каменица-5147
македонски българи-5096,сърби-20,роми-14,бошняци-8

-всички села на общината са населени с македонски  българи от етнографската група на шопите.                                          Община Македонски брод-7141


-   македонци (македонски българи)-6927,турци-181
-  Брой на населени места: 51
-  Населени места: град Македонски Брод и селата: Белица-106, Бенче-43, Битово-63, Близанско-36, Брезница-7, Брест-186, Вир-18, Волче-7, Горни Манастирец-19, Горно Ботуше-22, Горно Круше-44, Грешница-27, Девич-86, Долни Манастирец-169, Долно Ботуше-34, Долно Круше-23, Драгов Дол-23, Дреново-33, Заград-17, Звечан-70, Здунье-20, Зркле-84, Ижище-63 жители турци(македонски българи-мохамедани)-53 и македонски българи-10, Инче-29, Калугерец-46, Ковач-54, Ковче-8, Косово-67, Крапа-69, Латово-85, Локвица-99, Лупще-67, Могилец-27, Модрище-38, Ореовец-155 жители  турци (македонски българи-мохамедани)-128 и македонски българи-26, Рамне-31, Растеш-57, Русяци-42, Самоков-388, Сланско-169, Слатина-29, Старо Село, Суводол-207, Сушица-12, Тажево-7, Томино Село-44, Тополница-36 жители  македонски българи-33 и сърби-3, Требино-198, Требовле-13 и Црешнево-168
-гр.Македонски брод-3740  жители  македонски българи-3725 и сърби-9

-македонските българи са абсолютно мнозинство във всички села на общината.
-етнографски местните българи са от групата на бърсяците.
-турците в общината по произход са македонски българи.                                      Община Могила-6710


-  македонци (македонски българи)-6432,турци-229
-  Брой на населени места: 23
-  Населени места с македонски българи: селата:, Алинци-57, Беранци-445, Будаково-248 жители  турци (македонски българи-мохамедани)-200,македонски българи-християни-44,албанци-3, Вашарейца-202, Горна Чарлия-3, Долна Чарлия-198, Дедебалци-288, Добрушево-624, Долно Српци-478, Иваневци-615 жители македонски българи-611 и роми-3, Лознани-185, Могила-1525, Мойно-71, Мусинци-302 жители македонски българи-мохамедани и християни-284 и турци (македонски българи-мохамедани)-16, Новоселани, Ношпал-347, Подино-51 жители македонски българи-48 и роми-3, Путурус-20, Радобор-145, Свето Тодори-210, Трап-174, Трновци-427 жители  македонски българи мохамедани и християни-383,албанци-30,турци (македонски българи-мохамедани)-13 и Црничани-41

-турците в общината са македонски българи мохамедани.
Гр.Македонска Каменица
с.Вир
с.Локвица
Църква Св.Никола-Маврово
Bulgarnation.com
Българите в Македония-Начало
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите във Велес,Валандово
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
с.Янче
Асоциация на българите
                "Радко"
Next
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За българите в Тетово,Щип,Теарце