Собствено Търсене
                     Българите в Македония


                                           Община Кичево-30 138

-  македонци (македонски българи)-16 140   53.7%,албанци-9202,турци-2430,роми-1630,други-567
-  Брой на населени места: 7
-  Населени места с българско население: град Кичево и селата: Кнежино-12, Лазаровци-88,  Осой-593 жители  македонски българи-397,роми-169,албанци-67, Ращани-1063 жители  македонски българи-679,албанци-198,турци-24,роми-132,други-27

гр.Кичево-27 002  2002г.                                                                                                                                  
        македонски българи-15 031   55.53%,албанци-7641   28.23%,турци-2406  8.89%,роми-1329  4.91%,сърби-82,власи-75

-турците в града са основно македонски българи-мохамедани.
-реално броят на македонските българи в града е около 17 400  (64%).


                                                 Община Конче-3536

-   македонци (македонски българи)-3009,турци-521
-  Брой на населени места: 14
-  Населени места с македонски българи: селата: Габревци-355, Гарван-10,  Горни Липович-162, Дедино-716,Долни Липович-423, Загорци-10, Конче-967 жители  турци-521 и македонски българи-444, Лубница-359,  Ракитец-519 и Скоруша-11


                                               Община Кочани-38 092

-   македонци (македонски българи)-35 472,турци-315,роми-1951,власи-194
-  Брой на населени места: 28
-  Населени места с македонски българи: град Кочани и селата: Безиково-8, Бели-466, Вранинци-10, Горни Подлог-702, Горно Градче-13, Главовица-59, Грдовци-1288 жители македонски българи-1281, Долни Подлог-476,  Ястребник-48, Костин Дол-20, Лешки-29, Моянци-554, Небояни-46, Нивичани-343, Ново Село-15, Оризари-3776 жители  македонски българи-3768, Пантелей-64, Полаки-113, Пресека-68, Прибачево-388, Райчани-33, Речани-13, Тркане-1224,Средно бърдо-13

гр.Кочани-28 330     2002 г.
македонски българи-25 730  92.95%,роми-1951,турци-315,власи-193,сърби-63,други-77

-всички села в общината са населени само с македонски българи-шопи.


                                            Община Кратово-10 441

-  македонци (македонски българи)-10 231,роми-151
-  Брой на населени места: 31
-  Населени места: град Кратово и селата: Близанци-6, Вакуф, Горно Кратово-27, Димонце, Емирица-18, Железница-220, Живалево-155, Каврак-62, Кетеново, Кнежево-64, Койково, Конюх-150, Крилатица, Куклица-97, Куново-3, Луково-4, Мушково-51, Нежилово-23, Пендак-45, Приковци-114, Секулица-177 жители македонски българи-174 и сърби-3, Страцин-183, Талашманце-150, Татомир-84, Тополович-32, Трновац-330, Туралево-324, Филиповци-112, Шлегово-372 и Шопско Рударе-143
гр.Кратово-6924   2002 г.
македонски българи-6724  97.11%,роми-151,сърби-27,турци-8

-всички села в общината са населени изцяло с българи от етнографската група на шопите


                                          Община Крива паланка-20 820

-   македонци (македонски българи)-19 998,роми-668,сърби-103
-  Брой на населени места: 34
-  Населени места с македонски българи: град Крива Паланка и селата: Бъс-63, Бащево-13, Борово-87, Варовище-87, Габар-67, Голема Црцория-85, Градец-318, Длабочица-144, Добровница-166, Дренак-44, Дренйе-90, Дурачка Река-289, Жидилово-299, Киселица-101, Конопница-1395, Костур-38, Кошари-21, Кркля-227, Крстов Дол-59, Лозаново-53, Луке-337, Мала Църцория-112, Мартиница-157, Метежево-50, Мождивняк-769, Нерав-175, Огут-152 жители  македонски българи-147 и сърби-5, Осиче-51, Подржи Кон-114, Станци-203, Тълминци-73, Търново-153 и Узем-254
гр.Крива Паланка-14 558   2002 г.
македонски българи-13 758   94.50%,роми-668,сърби-88

-всички села в общината са населени  изцяло с македонски българи от етнографската група на шопите


                                        Община Кривогащани-6150

-   македонци (македонски българи)-6126
-  Брой на населени места: 13
-  Населени места: селата: Бела Църква-498, Боротино-277, Вогани-452, Върбяни-294, Годивйе-165, Кореница-62, Кривогащани-1870 жители  македонски българи-1860 и роми-8, Крушеани-574,  Обършани-793, Пашино Рувци-627, Подвис-143 и Славей-388 жители  македонски българи-381,сърби-2,други-5

-всички села в общината са населени само с македонски българи.


                                        Община Крушево-9 684

-   македонци (македонски българи)-6081,албанци-2064,турци-315,власи-1020,бошнаци-137
-  Брой на населени места: 19
-  Населени места с македонски българи: град Крушево и селата:  Арилево-13,Алдинци-417 жители  албанци-397,македонци-14,турци-5, Бучин-738,Белушево-62,Върбоец-255, Горно Дивяци-46, Долно Дивяци-59,  Милошево-50 жители  македонски българи-38 и сърби-12, Острилци-32,Пресил-444 жители  албанци-392,турци-29,македонски българи-23, Пуста Река-134,  Свето Митрани-433 и Селце-22,Якреново-212 жители албанци-100,турци (македонски българи-мюсюлмани)-59,бошнаци-51,Саждево-393 жители  турци (македонски българи-мюсюлмани)-207,албанци-184
гр.Крушево-5507 към 2004 г.
македонски българи-4273 80.86%,власи-1020  19.14%,сърби-26


                                      Община Куманово-105 484

-македонци (македонски българи)-63 746,албанци-27 290,турци-292,роми-4256,власи-147,сърби-9062,други-671

-Населени места с българско население,според  преброяване-2002 г.:                        селата: Агино Село-965 жители македонски българи-949 и сърби-13, Бедине-2372 македонски българи-1451,албанци-547,сърби-164 и роми-156, Беляковце-64, Биляновце-1231 жители македонски българи-1195 и сърби-32, Бързак-104 жители македонски българи-88 и сърби-16, Вакъв-108, Винце-90, Габреш-70, Горно Коняре-1136 жители македонски българи-565,сърби-314 и албанци-255, Градище-189,  Доброшане-1384 жители македонски българи-1571,власи-39,роми-24 и сърби-17, Довезанце-123, Долно Коняре-1286 жители македонски българи-669,сърби-516 и албанци-91, Живине-46, Зубовце-57, Ячинце-106,Карабичане-43 жители сърби-37 и македонски българи-5,Карпош-македонски българи и сърби, Клечевце-573 жители македонски българи-555 и сърби-17, Кокошине-44, Колицко-83, Косматац-41, Кутлибег-13, Кучкарево-105, Къшане-48, Лопате-2448 жители албанци-1886,македонски българи-478 и сърби-80, Любодраг-686 жители македонски българи-440 и сърби-243, Мургаш-62, Ново Село274 жители-сърби-204 и македонски българи-70, Новоселяне46, Орашац-387, Пезово-53, Проевце-2311 жители македонски българи-2218,сърби-73, Пчиня-789, Режановце-705 жители македонски българи-661,сърби-42, Романовце-2794 жители албанци-2028,македонски българи-716 и турци-35, Скачковце-159, Студена Бара-343, Табановце-910 жители сърби-516, македонски българи-205,албанци-177, Тромега-1296 жители македонски българи-692 и сърби-604, Умин Дол-442 сърби-226  и македонски българи-218 и Шупли Камен-80 
-Гр.Куманово-70 842    2007 г.
македонски българи-46 840  66.12%,албанци-18 277  18.74%,сърби-4724  8.08%,роми-4042  5.70%,турци-256,власи-102,други-578
                                                                                                                                                                      - голяма част от сърбите в общината са сърбизирани македонски българи-торлаци.                                                                                                                                           -местните македонски българи също са от етнографската група на торлаците (шопите).
       Кичевски манастир
"Св.Богородица Пречиста"
Гр.Кочани
Гр.Кратово
Гр.Крива Паланка
Гр.Крушево
Гр.Куманово
Bulgarnation.com
За българите в  Кавадарци,Илинден,Йегуновце
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите във Велес,Валандово
Българите в Македония-Начало
Next
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
Асоциация на българите
                "Радко"
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
За българите в Тетово,Щип,Теарце