Собствено Търсене
                   Българи в Македония


                                                   Община Другово-3 249

    македонци (македонски българи)-2784,албанци-155,турци-292
-  Брой на населени места: 28
-  Населени места с българско население: селата: Белица-102, Брждани-162, Видрани-8, Големо Црско-4, Горна Душегубица-4, Горно Добреноец-56, Долна Душегубица-11, Долно Добреноец-44, Другово-1492 жители македонски българи-1250,турци (македонски българи-мохамедани)-128 и албанци-108, Ехлоец-македонски българи-мияци-20, Иванчища-29, Извор-49, Яворец-5, Юдово-27, Кладник-20, Кленоец-21, Козица-81, Лавчани-10, Малкоец-33,  Манастирско Доленци-108, Подвис-71, Попоец-34, Пополжани-108, Простране-31, Свинище-57, Србяни-495 жители  македонски българи-281,турци  (македонски българи мохамедани)-164,албанци-47 и Цер-158

-турците в общината са македонски българи-мохамедани


                                                  Община Желино-24 390

    македонци (македонски българи)-71,албанци-24 195,друго-116
-  Брой на населени места: 18
-  Населени места с българско население: село  Луковица-47

-част от албанците в общината са по произход македонски българи с мюсюлманско вероизповедание,които във времето са се албанизирали.


                                                   Община Заяс-11 605

    македонци (македонски българи)-211,албанци-11 308
-  Брой на населени места: 13
-  Населени места с българско население: селата Букойчани-97 жители  албанци-74 и македонски българи-23,Лешница-219 жители  албанци-182 и македонски българи-37,Мидинци-31,Таймище-107

-българите в селата Таймище и Букойчани са шопи.
-част от албанците в общината са по произход македонски българи с мюсюлманско  вероизповедание,които във времето са се албанизирали.
-такива са албанците в селата Заяс-4682,Бачища-756,Горно Строгомище-1123,Долно Строгомище-692
-в с.Заяс албанците са албанизирани шопи.


                                             Община Зелениково-4077

    македонци (македонски българи)-2522,албанци-1206,бошнаци-191
-  Брой на населени места: 14
-  Населени места с българско население: селата:Вражале-101,Градовци-2, Зелениково-771 жители македонски българи-697 и роми-61,станица Зелениково-1209 жители  македонски българи 930 и бошнаци-190, Ново Село-149 жители македонски българи-144,сърби-5, Орешани-515 жители   македонски българи-387,албанци-103,сърби-12, Пакошево-247 жители   македонски българи-210 , роми-27,сърби-10, Таор-151


                                            Община Зърновци-3264

   македонци (македонски българи)-3247
-  Брой на населени места: 3
-  Населени места: селата: Видовище-494 жители  македонски българи-481 и власи-13, Зърновци-2217 и Мородвис-540

-всички села са населени само с българи.


                                           Община Илинден-15 894

   македонци (македонски българи)-13 959,албанци-352,роми-428,сърби-912,други-225
-  Брой на населени места: 12
-  Населени места с македонски българи: селата: Айватовци-231, Буйковци-946 жители македонски българи-641,роми-295,сърби-5, Бунарджик-349, Бучинци-226, Илинден-4931 жители  македонски българи-4285,албанци-340,сърби-176,роми-31,други-96,Делядровци-532 жители македонски българи-517 и сърби-12, Кадино-2090 жители-македонски българи-1845,сърби-140,турци-13,албанци-11,други-70, Марино-3533 жители  македонски българи-3396 и сърби-129, Миладиновци-1276 жители  македонски българи-1159,сърби-34 и роми-62, Мралино-821 жители  македонски българи-615,сърби-166,роми-29, Мршевци-651 жители  македонски българи-403 и сърби-242 ,Текия-293


                                         Община  Йегуновце-10 790

   македонци (македонски българи)-5 963,албанци-4642,сърби-109
  Брой на населени места: 17
-  Населени места с българско население: селата: Беловище-311 жители македонски българи-303 и сърби-7, Вратница-505 жители  македонски българи-482 и сърби-20 , Жилче-650 жители македонски българи-642 и сърби-5, Янчище-587 жители македонски българи-544 и сърби-43,  Йегуновце-846 жители македонски българи-804,роми-21,сърби-13, Копанце-1059 жители  албанци-753 и македонски българи-300, Подбреге-179 жители македонски българи-161 и роми-16, Прелюбище-367 жители македонски българи-270 и албанци-92, Раотинце-565 жители македонски българи-559 и албанци-4, Ратае-411, Рогачево-347 жители македонски българи-338 и сърби-8, Сиричино-395, Старо Село-217 жители македонски българи-212 и сърби-5, Туденце-430 и Шемшево-1737 жители албанци-1616 и македонски българи-113

                                        Бивша община Вратница-3270

етнически състав-албанци-54%,македонски българи-44%,сърби-2%;


                                        Община Кавадарци-38 741

    македонци (македонски българи)-37 499,турци-166,роми-679,сърби-218,други-145
-  Брой на населени места: 40
-  Населени места с македонски българи: град Кавадарци и селата: Бегнище-369, Боянчище-45, Бохула-28 жители македонски българи -25 и турци-3, Брушани-2, Бунарче-2, Ваташа-3502 жители македонски българи-3224,роми-238,сърби-20,турци-13 Возарци-910 жители македонски българи-904 и сърби-5,  Гарниково-3, Глишик-1562 жители  македонски българи християни и мохамедани-1547,власи-4,сърби-5,други-6, Горна Бошава-51, Грбовец, Дабниште, Добротино, Долна Бошава, Драдня-3, Дреново-648 македонски българи християни и мохамедани, Кесендре,Конопище-55, Кошани-2, Крнево-33, Куманичево-7, Майден-8, Марена-997 жители македонски българи християни и мохамедани-903,роми-71,сърби-21, Мрежичко-31,Раец-109, Ресава-144, Рожден-19, Сопот-800 македонски българи християни и мохамедани, Страгово-21, Фариш-23, Чемерско, Шешково и Шивец-91

гр.Кавадарци- 29 032    2002 г.                                                                                                    28 354   македонски българи християни и мохамедани-97.14%,турци-151,роми-368,сърби-159

-всички села на общината са населени почти изцяло с македонски българи.


                                         Община Карбинци-4012

   македонци (македонски българи)-3200,турци-728
-  Брой на населени места: 29
-  Населени места с македонски българи: селата: Аргулица-315 жители македонски българи-303,власи-2 и турци-8, Вртешка-6, Горни Балван-57,  Долни Балван-356, Долно Трогерци-4,  Карбинци-672,  Козяк-145, Крупище-336 жители  македонски българи-313,турци-12,власи-10, Нов Караорман-64,  Радане-471 жители македонски българи-318,власи-34 и турци-118,  Таринци-902 и Црвулево-51 жители  македонски българи-42 и власи-8,Калаузлия-61 жители турци-48,македонски българи-13
с.Зелениково
с.Вратница
Църквата във Вратница
Гр.Кавадарци
Bulgarnation.com
За българите в Делчево,Демир Хисар,Дойран
За българите в Арачиново,Берово,Битоля,Богданци,Боговинье
За българите в Гевгелия,Гостивар,Дебър
За българите във Велес,Валандово
Българите в Македония-Начало
Next
За българите в Кичево,Кочани,Крива Паланка,Крушево,Куманово
За българите в Маврово и Растуша,Македонска Каменица,Македонски Брод
Асоциация на българите
                "Радко"
За българите в Прилеп,Радовиш,Ресен
За българите в Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За българите в Охрид,Неготино,Пехчево
За българите в Тетово,Щип,Теарце