Българи в Косово

                                                      Община  Призрен

1994г.-албанци-132 000,бошнаци(българи-мохамедани жупанци )-19 000,турци-7200,роми-4000,сърби-11 000
2002г.-албанци-180 776 (81.6%),бошнаци  (българи-мохамедани жупанци)-21 266  (9.6%),сърби-194,турци-14    500  (6.4%),роми-5148 (2.3%) общо-221 374
2005г.-население-221 374 ,от които албанци-180 000 ( 81.6%),бошнаци(българи-мохамедани жупанци)-21   
  000 (9.6%),турци-14 000 (6.4%)роми-5000 (2.3%0,сърби-200,други.
2006 г.-албанци-196 616 (81.92%),бошняци( българи-мохамедани жупанци)-23 970  (10%),сърби-234,турци-14 140  (5.89%),роми-5040  (2.1%),  общо-240 000

    -Според други сведения т.н "бошняци"  са около 29 364 и представляват 12 % от населението на района.
    -В преброяванията е видимо,че българите мохамедани в района известни още като жупанци и торбеши са записани като бошнаци,въпреки че нямат нищо общо с бошнаците от Босна и Херцеговина или като турци,поради мюсюлманската си религия.Има и българи-мохамедани,които се самообявяват за албанци.

гр.Призрен(Prizren)-124 000 жители          албанци,българи(мохамедани и християни),турци,роми.Само в кв.Арбак живеят около 300 българи мохамедани-жупанци.

В Община Призрен  влизат изцяло районите Жупа и Подгор,които са населени основно с българи-мохамедани жупанци.

                                                Жупа и Подгор
                                  17 села населени с българи-мохамедани жупанци

с. Горне село(Горње Село) -300 жители  ( 80-99%) българи мохамедани и (1-20%) сърби.Според някои данни в селото живеят 240-295 българи-мюсюлмани и 17- 60 сърби(шопи).
с. Мушниково(Mushnikove)-между 1114, 1700 и 3600 жители   ( 96-97%) българи мохамедани ,(2-4%) сърби и (1%) албанци.Част от българите мюсюлмани се декларират като албанци.Всички говорят на торлашкият български диалект.Според някои данни в селото живеят 1026 мюсюлмани от български произход и 88 сърби(сърбизирани българи-шопи)
с. Горно Любине (Горње Љубиње) -българи мохамедани-между 2530,2600,2700,3400 и  5000 (100%).В селото има 392 семейства.
с. Долно Любине(Доно Любене,Доње Љубиње )-българи мохамедани-между 2045,2200 и 3200 (100%)
с. Речане(Recane)-българи мохамедани  между 800,950,1110 и 2600  (100%).Местните говорят на западният македонски-български диалект.
с. Небрегоща(Небрегоще,Небрегоште)-българи мохамедани-между  400,1530 и 1600  (100%).
с. Локвица(Lokvica)-между 200,330,403 и 500 жители  българи мохамедани-(98-99%) и сърби-шопи(1-2%).Според други данни в селото живеят само мюсюлмани.
с. Манастирица-българи мохамедани-между 1843,2000 и 2500   (100%)
с. Планяне (Плањане,Planjane)-между 986,1200 и1600 жители  -българи мохамедани-(90%) и сърби- шопи-(10%).Според други данни в селото живеят само мюсюлмани.
с. Поуско-българи мохамедани-между 600 и 670    (100%)
с. Ябланица (Јабланица) -българи мохамедани-800   (100%)
с. Драйчики(Драйчици, Драјчићи) -между 169,200,260 и 600 жители-(70-90%) българи мохамедани и (10-30%) сърби.Според някои данни в селото живеят 133-260 българи мюсюлмани и 36-120 сърби(шопи),както и малко албанци.
с.Богошевци-населено с 7-8 българи-мюсюлмани
с.Средска( Sredska)-100-200 жители сърби (шопи)
с.Живиняне (Zivinjane, Живињане) -5 жители сърби (шопи).Според други данни селото е без жители.
с. Ново село-българи-мохамедани,сърби,албанци.Намира се в областта Подгор.От селото има много приселници в Призрен и Турция.
с. Скоробище(Skorobishta)-българи мохамедани.Намира се в областта Подгор.Според някои сведения българите мохамедани в селото са албанизирани.
с. Гърнчаре (Грнчаре)-1600-2000 жители българи мохамедани.Намира се в областта Подгор.
с. Любижде(Любижда, Lubizhde)- 5000 жители най-вече българи-мохамедани.Според някои данни населението в селото има бошняшко или албанско самосъзнание.Намира се в областта Подгор.
-В призренското село Курило вода живеят българи-мохамедани приселници от Ново село.Говорят на турски и в преброяванията са записани като турци.
     -Сърбите в окръг Призрен са сърбизирани българи-шопи (торлаци).Живеят главно в село Средска-100-200.
     -Поради силната бошняшка пропаганда,част от местните българи-мюсюлмани в Жупа и Подгор се самообявяват за бошняци.Други пък демонстрират албанско,българско или мюсюлманско самосъзнание.
     -В призренски район живеят и около 900 македонски българи- християни,които са записани като македонци.
     -Според Т.Мангалакова в Района Жупа живеят около 12 000 българи мюсюлмани (жупанци) в 14 села,а в Подгор минимум 2000 в 4 села.ЮНМИК  дава сведения за 12 231 жители на Жупа,от които 212 християни.
      "Жупанци"-название на българите-мохамедани,които живият в областите Жупа и Подгор в Косово.Наброяват между  24 000 и 30 000 .По религия те са мюсюлмани сунити.Говорят на български торлашки диалект,примесен със сърбизми и турцизми.Преди да приемат исляма т.н жупанци са били богомили.Поради силната пробошняшка пропаганда,голяма част от тях се самоопределят като бошняци.


                                          Урошевацки (Феризовски) район


Община Щръпце

                                                      Район Сириничка Жупа

Население-13 633 жители  2007 г.
Етнически състав-сърби-9099  66,7%,албанци-4500  33%,турци-34.

с.Щръпце(Shterpce,Strpce,Штрпце)-4000 жители сърби (сърбизирани българи-шопи}-99,8%,роми.Мнозинството от местните са потомци на приселници от Тетовско-Македония-18-19 в.-мнозинство,както и на Староседалци и заселнициот Призренска Гора,
с.Беревце-864 жители сърби -староседалци и от Черна Гора
с.Вича-440 жители сърби -50%,албанци-50%.Староседалци и от Метохия-18 век.
с.Върбещица (Врбештица) -650 жители сърби.Има приселници от Дримско-Албания, Тетовско-Македония,Черна гора.
с.Горня Битиня (Горња Битиња) -570 жители сърби-345 60%,албанци-40%.Има родове от Черна Гора.
с.Готовуша-1000 жители сърби.Староседалци-род Бугаркини,голям род Тороджеви от -с.Сероя,Шкодра-Албания,приселници от Тетовско и от района на Качаник.
с.Доня Битиня (Доња Битиња) -сърби-60%,албанци-40%.Староседалци,
с.Драйковце (Драјковце) -180 жители сърби .Староседалци.Има родове Дречови,Драгини,Рачкови.
с.Севце-1227 жители сърби.Староседалци-Синиковци,Даджевци,Пърличевичи,Има потомци на заселници от Тетовското село Желино.
с.Сушице (Сушиће) -280 жители сърби-77%,албанци-23%.Родове Коцинци,Марковци-18 век.
с.Яжинце (Јажинце)-728 жители  сърби .Староседалци.
с.Брезовица-323 жители сърби
-сърбите в общината са основно потомци на поморавски и македонски шопи.
                                        
Община Урошевац (Феризай)

Население-143 842
Етнически състав-албанци-140 000 97.4%,роми-3594  2.3%,горани-248  0.2%,сърби-147
Гр.Феризай,Урошевац-94 000 жители албанци,роми-3500-4000,сърби-40 семейства
Община Качаник
с. Глобочица-албанци и албанизирани българи-мохамедани
с. Горанце-албанци и албанизирани българи-мохамедани
с. Кривеник-албанци и албанизирани българи-мохамедани
с. Сечище-албанци и албанизиранибългари-мохамедани
с. Решанце-албанци и албанизирани българи-мохамедани
с. Котлина-албанци и албанизирани българи-мохамедани
-може да се предположи,че в общината живеят най-малко 1000 албанизирани българи мохамедани.

Bulgarnation.com
гр.Призрен
гр.Призрен
с.Щръпце
гр.Призрен
Next
Българите в Окръг Гниляне
Българите в Косово-Начало
Долно Любене
Горно Любене
За българите в Окръг Прищина
Web Page Maker, create your own web pages.