Българи в Косово

                                              Гнилянски окръг

  Население-252 800 жители                                                                                                                                                                                -В окръга има три общини-Гниляне,Косовска Каменица и Витиня.

Община Гниляне

Население-133 724 жители
Етнически състав-албанци-116 246  86,9%,сърби-12 500  9,5%,роми-3610  2,7%%,турци-936  0,7%,мюсюлмани-267  0,2%

Гр.Гниляне-88 286 жители  албанци,сърби-3400-4000,роми-450
-В селата на общината живее значителен брой сръбско (торлашко) население.

с.Шилово-населено със сърби-1200. Местните сърби са потомци най-вече на приселници-колонизатори от Вранско след 1918 г. и на приселници от Прилепско и Кумановско-Македония и Прешовско-Поморавието.
с.Горнье Кусце-сърби-1335 и албанци.През 17 век в селото се заселва рода Любичи от Прилепско-Македония.Друг голям род е Маричичи също от Прилепско.От България са родовете Милкови,Бугари и Чорбани.През 1850 г. в селото се заселват и шопи от Вранско. Местните сърби са потомци най-вече на приселници-колонизатори от Вранско след 1918 г
с.Коретище-населено със сърби- 1170 и албанци.
с.Биленце-635 жители албанци и сърби.Голям местен род е Йовинци,с произход от района на Буяновац-Поморавието.
с.Горни Макреш-Сръбско мнозинство-195.Местните сърби са потомци на приселници от Корчанско-Албания-17 век и Призренско.
с.Драганац-107 жители сърби
с.Стража-населено с албанци и сърби-500.Местните сърби са староседалци.Родове-Падинци,Петровци,Декановци.
с.Церница-в селото живеят албанци,сърби-690,ислямизирани сърби,роми.Основано през 1780 г. Местните сърби са потомци най-вече на староседалци и приселници-колонизатори от Вранско след 1918 г..
с.Станишор- сърби-420 75% и албанци-25%.Местните сърби са потомци най-вече на приселници от Прилепско-Македония от средата на 17 век.
с.Понеш-албанци и сърби-староседалци-665.
с.Кметовце-1030 жители албанци и сърби-445.Според други данни сърбите са мнозинство.
с.Горньи Ливоч-албанци и сърби-170. Местните сърби са потомци най-вече на приселници-колонизатори шопи от Вранско след 1918 г..
с.Мозгово-в селото живеят и сърби
с.Влащица- албанци и сърби.Местните сърби са потомци най-вече на приселници-колонизатори шопи от Вранско след 1918 г..
с.Жегра-албанци и сърби. Местните сърби са потомци най-вече на приселници-колонизатори шопи от Вранско след 1918 г..

Община Партеш

Население-2865 жители
Гр.Партеш-807-1700 жители  сърби и малко роми.Селото е заселено през 1750 г..Приселници от Македония пристигат през 1830 г.Голям местен род е Ковачовци. Днешните жители са потомци най-вече на приселници-колонизатори шопи от Вранско след 1918 г
с.Пасяне-1527-2300 жители  сърби. Местните сърби са потомци най-вече на приселници-колонизатори от Вранско след 1918 г Сред жителите има и потомци на по-ранни приселници от Прилепско-Македония,Крагуевацко,Вранско.В селото има и род Бугарци.
с.Доня Будрига-531-1900 жители сърби-староседалци

-Общината е сръбски анклав,формирана през 2008 г.Явява се като подобщина към община Гниляне.

Община Косовска Каменица

Население-63 000 жители
Етнически състав-албанци-52 000  82,%,сърби-10 500  17%,роми-500

Гр.Косовска Каменица-албанци,сърби-1200,роми-100
с.Доня Шипашница-549 жители.В селото живеят сърби
с.Горня Шипашница-в селото живеят сърби
с.Доморовце-577 жители.В селото живеят сърби,които са мнозинство.Селото е основано през 1780 г.Месните основно са пришълци от Вранско.
с.Кололец-в селото живеят сърби
с.Айновце-706 жители.В селото  сърбите са мнозинство.
с.Ранилуг-1000 жители.В селото живеят само сърби.Потомци на староседалци,бежанци от Прилепско-Македония, Черна Гора.Заселване в края на 18 век до средата на 19 в.
с.Горнье Корминяне-545 жители.В селото живеят само сърби.Големият местен род Славковци е определян от съселяните си като Бугари.Има и потомци на приселници от Прилепско-Македония.
с.Донье Корминяне-641 жители.Сърбите са мнозинство в селото.Жителите на селото се заселват в него най-вече в периода 1870-1810 г.В селото живеят и потомци на приселници от Гостиварско-Македония,Сурдулишко и Буяновацко.
с.Гризиме-120-400 жители.В селото живеят сърби,най-вече старци.
с.Велико Ропотово-829 жители.В селото сърбите са мнозинство.
с.Мало Ропотово-233 жители.Сърбите са мнозинство.
с.Томанце-193 жители.В селото живеят само сърби
с.Глоговце-521 жители сърби-староседалци
с.Одевце-122 жители.Сърбите са мнозинство.
с.Панчело-380 жители.Сърбите са мнозинство.Заселването на селото е в средата на 19в.
с.Раяновце-235 жители.Сърбите са мнозинство.Най-голям е родът Ивановци от Вранско,след него е Урошевци от Велика Хоча-Призренско.
с.Бусинце-сърбите са мнозинство
с.Фириция-сърбите са мнозинство
с.Дреновце-сърбите са мнозинство.
с.Беривойце-сърбите са мнозинство.
с.Бозевце-сърбите са мнозинство.
с.Рогановце-сърбите са мнозинство.
с.Огоще-албанци и сърби
с.Карачево-албанци и сърби
с.Рогачево-албанци и сърби
с.Копривница-албанци и сърби
с.Коретин-2799 жители албанци и сърби
с.Топоница-1931 жители албанци и сърби-староседалци
с.Мучиврца-албанци и сърби
с.Петровце-албанци и сърби
с.Добрчане-албанци и сърби
с.Ваганеш-137 жители албанци и сърби
-Според неофициални данни сърбите в общината са около-15 000.

Община Витина

Население-57 290 жители    59 810   2001 г.
Етнически състав-албанци-56 400  94%,сърби-3300-4900  5,5%,хървати-60,роми-20

Гр.Витина-населен с албанци,роми-300 и малко сърби.Сърбите са потомци на колонизатори шопи от Вранско след 1918 г.
с.Гушица-населено с албанци и сърби
с.Равнище-населено с албанци и сърби
с.Радивойце-населено с албанци и сърби
с.Бинач-1300 жители албанци и сърби.Местните сърби са основно потомци на колонизатори шопи от Вранско след 1918 г.Има и потомци на приселци от Скопско-Македония.
с.Подгорце-населено с албанци и сърби
с.Кабаш- Местните сърби са основно потомци на колонизатори шопи от Вранско след 1918 г
с.Ново село- албанци и сърби.Местните сърби са основно потомци на колонизатори шопи от Вранско след 1918 г
с.Танкошич-албанци и сърби. Местните сърби са основно потомци на колонизатори шопи от Вранско след 1918 г
с.Върнавоколо-основно сърби
-Селата Трпеза,Дробеш,Девая,Пожаренье,Грмово днес са останали с малък брой сръбски жители.Местните сърби са потомци на шопи от Вранско,които се заселват по тези места след 1918 г.
-Към община Витиня през 2008 г. е създадена подобщина Клокот-Върбовац,която представлява сръбски анклав.

Община Клокот-Върбовац

Население-2336 жители
с.Клокот-между 579 и 1200 жители сърби,албанци,роми. Местните сърби са основно потомци на колонизатори шопи от Вранско след 1918 г.В селото живеят и сърби-староседалци,чиито предци се заселват основно през 1780,1830,1835,1840 г.
с.Грънчар-570 жители сърби.Местните са потомци основно на шопи от Вранско,заселили се след 1918 г. В селото живеят и сърби-староседалци и сърби(шопи) от Нишко.                                                                              
с.Върбовац-сърби-330-800 и албанци.Местните са потомци на шопи от Вранско,заселили се след 1918 г. Има и потомци на приселници от района на Медведжа през средата на 18 век.
с.Могила-857 жители сърби и албанци. Местните са потомци на шопи от Вранско,заселили се след 1918 г.,староседалци и приселници от Скопско-1830 г.

-В Косовското Поморавие живеят около 150 000 албанци и 30 000 сърби.
-Сърбите в Гнилянски Окръг са наследници основно на българи-торлаци (шопи),приселили се в областта от района на Прешево,с.Нагоричане-Кумановско (Македония),Голяк планина през 18 век на мястото на емигриралото българско и сръбско население във Войводина. Голяма част от днешните косовски сърби в Косовското Поморавие са потомци и на заселници-колонизатори,които пристигат в района в резултат на арграрната реформа след 1918 г. в кралска Сърбия.Местните сърби(т.н. староседалци),наричат дошлите новозаселници с понятието-Шопи,докато те самите се наричат-Вранянци.Пришълците Шопи са от Вранско,селата около Сурдулица,Власина,Владичин Хан,Вранска Баня,Пчиня.Местните сърби-староседалци,не приемат колонизаторите-шопи за сърби.Съществува съществена разлика в поведението,носиите,кухнята,бита,дома и говора между местните и шопите. .И староседалците и новодошлите шопи говорят на т.н.Призренско-Тимошки диалект.


Bulgarnation.com
гр.Косовска Каменица
гр.Гниляне
Българите в Косово-Начало
За българите в Подгор и Жупа
Църквата в Партеш
Гниляне
За българите в Окръг Прищина
Web Page Maker, create your own web pages.