Собствено Търсене

                  Бугарите во Македонија


Општина Сопиште-9489

Македонци (македонски бугари) -7229, Албанци-1942, Турци-243

- Број на населени места: 13
- Населени места: селата: Барово-23 жители Албанци-13 и македонски Бугари-9, Говрелево-28, Горно Соње-219 жители македонски Бугари-207 и Срби-9, Добри Дол-424, Долно Соње -678, Држилово-362 жители Турци (македонски бугари-муслимани) -242 и македонски Бугари-115, Jaболци-41 жители македонски Бугари-26 и Албанци-15, Нова Брезница-86, Ракотинци-389, Сопиште -5325 жители македонски Бугари-5255, Срби-39 , Власи-11, други-19
-Турците во општината се македонски бугари-муслимани од групата на торбешите.


Општина Старо Нагоричане-4840

Македонци (македонски бугари) -3906, Срби-926

- Број на населени места: 39
- Населени места со македонски бугари: селата: Алгуња-237 жители Срби-149 и македонски Бугари-88 Алинце-32, Арбанашко-40, Баjловце-126, Брешко-16, Буковљане -75, Војник-61 жители македонски Бугари-57 и Срби-3 , Враготурце-55, Врачевце-22 Деjловце-44 Длабочица-51 Добрача-75, Драгоманце-133 жители македонски Бугари-124 и Срби-9, Дренок-54, Жегљане -86, Жељувино-58, Канарево, карловце-11 Коинце-70, нозе-48 жители македонски Бугари-46 и Срби-2, М'гленце -84 жители Срби-51 и македонски Бугари-33 Макреш-40, Малотино-37 жители македонски Бугари-33 и Срби-4, Младо Нагоричане- 1296 жители македонски Бугари-1273 и Срби-17, Никуљане -210 жители Срби-205 и македонски Бугари-5 Облавце-123, Орах, Осиче-5, Пелинце-191 жители македонски Бугари-184 и Срби-7, Пузаjка-54 жители македонски Бугари-48 и Срби-8, Рамно-20, Ругинце-75, Старо Нагоричане-555 жители Срби-452 и македонски Бугари-100, Степанце-88, Стрезовце-115, Стрновац-93 македонски бугар-87 и Срби-6 , Цветишница-20, Цвиланце-52 и Челопек-283 жители македонски Бугари-277 и Срби-6
-Србите во општината се по потекло Бугари-торлаци, кои се србизирани на почетокот на 20 век.


Општина Струга-63 376

Македонци (македонски бугари) -20 336, Албанци-36 029, Роми-116, Турци-3628, Власи-656, Срби-106, Босанци-103, други-2402
- Број на населени места: 51
- Населени места со бугарско население: град Струга и селата: Безово-53, Биџево -546 жители Албанци-421 и македонски Бугари-118 Бороец-629 жители 193 македонски христијани и муслимани, Турци (македонски бугари-муслимани) -175, Албанци -74, други (македонски бугари муслимани) -187, Брчево-9, Вишни-14, Враниште-1506, Дренок-2, Долна Белица-1026 жители Албанци-1026 жители Албанци-945, Власи-24, македонски Бугари-17, други-38, Драслаjца-775, Збажди-10, Јабланица-545, Калишта-1178 жители Албанци-1079 и македонски Бугари-95, Лабуништа-5936 жители Албанци (македонски бугари-муслимани) -4288, Турци (македонски бугари муслимани) - 879, македонски Бугари-христијани-371, босанци  -31, други (македонски бугари-муслимани) -362, Лакаица-9, Луково-444, Мали Влай-71, Мислешево-3507 жители македонски Бугари-2791 , Албанци-527, Власи-66, Турци-28, Срби-15, Роми-13, други-67, Модриќ-25, Мороишта-909 жители македонски Бугари-903, Срби-4, Власи-2, Нерези-232, Октиси-2479 жители Турци (македонски бугари-муслимани) -1071, македонски Бугари христијани и муслимани-955, Албанци (македонски бугари муслимани) -346, босанци-15, други-91, Радожда-806, Пискупштина-182, Подгорица-2160 жители Албанци-573, Турци (македонски бугари муслимани) -564, македонски Бугари-376, Бошњаци (македонски бугари-муслимани) -41, Власи-7, други-599, Присовjaни-11, Ташмаруништа-209, Ложани-778

гр.Струга-16 559 2002 година
-Македонски Бугари-8901 53.75%, Албанци-5293 31.96%, Турци-907 5.48%, Роми-97 0.54%, Власи-550 3.32%, Срби-72, други-723
Поранешна општина Струга-36 892
- етнички состав-македонски Бугари-17 686, Албанци-15 324, Турци-2008, Роми-112, Власи-647, Срби-100, босанци-31, друго-984
с.Октиси-помеѓу 2479 и 4500 жители македонски Бугари муслимани-торбеши-85-90%, македонски Бугари-христијани-10-15%.  Турците, Албанците и бошњаците во селото се македонски бугари муслимани-торбеши.
Поранешна општина Луково-1509         Македонски Бугари-1496
Поранешна општина Лабуништа-8935
- опфаќа селата-Лабуништа, Подгорица, Бороец, Ташмаруништа
етнички состав-Албанци-4935, Турци-1618, македонски Бугари-1149, други-1149, босанци-72
с.Лабунища-5936 жители
-Според некои податоци 95- 97% од населението на селото се македонски бугари муслимани (торбеши), а 3-5% се македонски бугари-христијани.
-Речиси сите Албанци и Турци во селото по потекло се македонски бугари со мохамеданско вероизповедание.Истото важи и за запишуваните во графата Други.
  - Турците во селата Подгорица и Бороец се по потекло македонски Бугари со мохамеданска вероисповед.
-Според некои извори и Албанците во селата Подгорица и Бороец по потекло се македонски бугари-муслимани од групата на торбешите.
--Во графата другите влегуваат главно македонски бугари-муслимани.
- Некои от Бошњаците во општината се македонски бугари-муслимани.
-Реалниот број на македонските бугари-христијани и муслимани(11 360) во општината е околу 31 700 и надминува оној на Албанците-30 700.


Општина Струмица-54 676
Македонци (македонски бугари) -50 258, Турци-3754, Роми-147, Срби-185, друго-320
- Број на населени места: 25
- Населени места со македонски бугари: град Струмица и селата: Баница-1137, Банско-1992 жители македонски Бугари-1064 и Турци-900, Белотино-29, Вељуса -1552, Водоча-318, Габрово-399, Градско Балдовци-755, Дабиље-1946, Добреjци-1764, Костурино-1280, Куклиш-2532, Муртино-2209, Попчево-343, Просениково-550, Раборци-105, Рич-380, Сачево-540, Свидовица-509, Три Води-12
гр.Струмица-35 311 Македонски Бугари-32 075 90.84%, Турци-2642, Роми-130, Срби-157

Општина Студеничани-17 246

Македонци (македонски бугари) -309, Албанци-11 793, Турци-3285, Босанци-1662, други-110

- Населени места со македонски бугари: селата Студеничани-5786 жители Албанци-5585, македонски Бугари-160, Батинци-5364 жители Албанци-3217, Бошњаци-1660, Турци-407 (македонски бугари-муслимани), македонски Бугари-36, други -41 Долно Количани-1510 Турци (македонски бугари-муслимани), Елово-265 жители Турци (македонски бугари-муслимани) -247 и Албанци-13, Маркова Сушица-50, Морани-1715 жители Албанци-1528, македонски Бугари-58, Турци (македонски бугари-муслимани) -40, Роми-71, Срби-9, други-9, Пагаруша-226 Турци (македонски бугари-муслимани), Цветово-805 Турци (македонски бугари-муслимани), Малчиште-60 жители Турци ( македонски бугари-муслимани) -51 и Албанци-9
-Македонските бугари-муслимани во општината се изјасниле главно како Турци и во помала мера како Босанци или Албанци.
-Македонските бугари муслимани во оваа област на Македонија се нарекуваат торбеши.Предполага дека пред усвојувањето на исламот биле Богомили.
-Дел од Албанците се по потекло наследници на ислямизирани македонски Бугари-торбеши кои во текот на времето целосно се албанизирали.
-Географската област во која влегува и општина Студеничани се нарекува Торбешиja.
-Вистинскиот број на македонските бугари во општината христијани и муслимани е околу 3600.

                   гр.Струга
Кука на браката Миладиновци
гр.Струга
гр.Струмица
Марковиот Манастир
  с.Маркова Сушица
Црква Св.Георги-с.Старо Нагоричане
Bulgarnation.com
Здружение на Бугарите
             "Радко"

Етнички карти на Република Македонија
За Бугарите во Македониjа-Општина Скопje
За Бугарите во раjоните на Кичево,Кочани,Крива Паланка,Куманово
За Бугарите во раjоните на Охрид,Неготино,Пехчево
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
ВМРО
За Бугарите во раjоните на Битола,Берово,Богданци
За Бугарите во раjоните на Прилеп,Радовиш,Ресен,Свети Николе
За Бугарите во раjoните на Делчево,Демир Хисар,Доjран
За Бугарите во раjоните на Гевгелиjа,Дебар,Гостивар