Собствено Търсене

                    Бугарите во Македонија                                                          Општина Прилеп-76 768

Македонци (македонски бугари) -70 878, Турци-917, Роми-4433, Срби-172, други-243
- Број на населени места: 59

- Населени места со македонски бугари: град Прилеп и селата: Алинци-238, Беловодица-24, Беровци-333, Бешиште-22, Бонче-45, Вепрчани-10, Веселчани-98, Витолиште-167, Волково-42, Галичани- 251, Голем Радобил-107, Големо Коњари-699, Дабница-66 жители Роми-54, македонски Бугари-9 и Турци-3, Дрен-10, Дуње-77, Ерековци-382, Загорани-108, Кадино Село-269, Кален-19, Канатларци-972 жители Турци (македонски бугари-муслимани) -791, македонски Бугари-111, Бошњаци-69, Клепач-160, Кокре-7, Крушевица-87, Лопатица-41, Мажучиште-345, Мал Радобил- 10, Мало Коњари-723, Мало Рувци-22, Манастир-4, Марул-42, Никодин-6, Ново Лагово-213 жители македонски Бугари-207, Срби-4, други-2, Ореовец-16, Пештани-20, Плетвар-21, Подмол-138, Полчиште-31, Прилепец-9, Присад-5, Ракле-7, Селце-294, Старо Лагово-38, Топлица-5, Трояци-11, Тополчани-449, Троjкрсти-80, Царевик -10, Чаниште-47, Чепигово-160, Чумово-17, Шелеверци-21 и Штавица-84

гр.Прилеп-66 246 македонски бугари-61 320 92.56%, Роми-4372 6.6%, Срби-151, Турци-123
                                                                                                                   .                                      -Дел од Турците во општината, особено по селата се македонски бугари-муслимани.
                                                        Општина Пробоштип-16 193

Македонци (македонски бугари) -15 977
- Број на населени места: 36

- Населени места со македонски бугари: град Пробиштип и селата: Бунеш-48, Бучиште-68 жители македонски Бугари-65 и Власи-3, Гаjранци-36, Горни Стубол-99, Горно Барбарево-37, Гризилевци-22, Гуjновци, Добрево -340 жители македонски Бугари-336, Долни Стубол-167, Долно Барбарево-11, Древено-212, Дренок-26, Зарепинци-12, Зеленград, Злетово-2477 жители македонски Бугари-2471, Jaмиште, Калниште-2102 жители македонски Бугари- 2079, Срби-20, Куково-18, Кундино-79, Лезово-44 Лесново, Марчино-26, Неокази-95, Пестршино-10, Петришино-60, Пишица-168 жители македонски Бугари-159 и Власи-9, Плешанци -168, Пуздерци-32, Ратавица-македонски Бугари и Власи, Стрисовци-54, Стрмош-294, Трипатанци-125, Трооло-45, Турско Рудари-185 и Шталковица-44
-Сите села во општината се населени само со македонски Бугари
гр.Пробоштип-8045 2002 година
македонски Бугари-7907 98.28%, Срби-63, Власи-15, Роми-20, други-36
                                             Општина Радовиш-28 244

Македонци (македонски бугари) -23 752, Турци-4061, Роми-271
- Број на населени места: 36

- Населени места со македонски бугари: град Радовиш и селата: Воиславци-796, Дамјан-311 жители-македонски Бугари-304 и Власи-6, Злеово-928 жители македонски Бугари-924 и Срби-3, Ињево -1623, Jaргулица-818 , Калугерица-838 жители македонски Бугари-722, Роми-88 и Турци-26, Ораовица-1720 жители македонски Бугари-1701, Турци-12, Роми-2, Срби-3, Погулево-15, Подареш-1527 жители македонски Бугари- 1515 и Турци-11, Покраjчево-434, Раклиш-561, Смиланци-39, Сулдурци-288, Тополница-562 жители Турци-499, македонски Бугари-55, Албанци-7, Козбунар-17, Штурово-11
гр.Радовиш-16 223 македонски бугари-13 991 86.24%, Турци-1927, Роми-181, Срби-60
                                                       Општина Ранковце-4144

  Македонци (македонски бугари) -4058
- Брой на населени места: 18 - Број на населени места: 18
- Населени места: селата: Баратлиja, Ветуница-57 Вржогрнци-29, Герман-311 жители македонски Бугари-301 и Срби-10, Гиновци-315 жители македонски Бугари-308, Роми-4, Срби-2, Гулинци-19, Криви Камен-23, Љубинци-163, Милутинце-69 Одрено-130, Опила-268, Отошница-105, П'клиштe -30, Петралица-667, Псача-538, Радибуш-157, Ранковце-1192 жители македонски Бугари-1133 и Роми-53 и Станча
-Сите села во општината се населени со македонски Бугари
-Локалните Бугари се од етнографски група на шопите.
                                                        Општина Ресен-16 825

Македонци (македонски бугари) -12 798, Албанци-1536, Турци-1797, Роми-184, други-409
- Број на населени места: 44

- Населени места со македонски бугари: град Ресен и селата: Арвати-137 жители Албанци-85 и македонски Бугари-51-Асамати 175 жители Албанци-81, македонски Бугари-68 и Турци-26, Болно-243, Браjчино-133 Волкодери-114, Горна Бела Црква-187 жители Албанци-114 и Турци (македонски бугари-муслимани)-73, Горно Дупени-59 Горно Крушjе-107, Грнчари-417 жители Албанци-326, македонски Бугари-79, Турци-11, Долна Бела црква-237 жители македонски Бугари-156 и Албанци-81, Долно Дупени-234, Долно Перово-176, Дрмени-416 жители македонски Бугари-404 и Турци (македонски бугари-муслимани-)12, Евла-106, Езерани-203, Златари -117, Избишта-174, Јанковец-1169 жители македонски Бугари-1149, Власи-7, Турци-7, Срби-7, Козјак-117 жители Турци (македонски бугари-муслимани)-106 и Албанци-11, Крани-416 жители Албанци- 305, македонски Бугари-103, Кривени-27, Курбиново232, Лавци-134 жители Турци-113, македонски Бугари-18, Албанци-2, Лева Река-59 Лескоец-12, Љубојно-186 жители-македонски Бугари-175 и Албанци-10 , Наколец-262 жители Албанци-158, македонски Бугари-81 и Роми-15, Подмочани-302, Покрвеник-192, Прељубје-16, Претор-138, Раjца-66, Сливница-188, Сопотско-222 жители македонски Бугари-184 , Албанци-36, Стење-438, Царев Двор-605 македонски бугари и Турци (македонски Бугари-муслимани) и Турци етнички-81, Штрбово-184 и Шурленци-88
гр.Ресен-8 748 македонски бугари-7011 80.14%, Турци-1119 12.79% Албанци-205 2.34%, Роми-169, Срби-58, Власи-18, други-178
-Во градот Ресен Турците се македонски бугари-муслимани
-Најголемиот дел од Турците во општината се по потекло македонски Бугари со муслиманска вероисповед                                                        Општина Росоман-4 141

Македонци (македонски бугари) -3694, Срби-409
- Број на населени места: 10

- Населени места со македонски бугари: селата: Дебриште-91, Камен Дол-91, Крушевица-5 Срби-3, македонски Бугари-2, Манастирец-321 жители македонски Бугари-305 и Срби-16, Мрзен Ораовец-5, Паликура- 183 жетели македонски Бугари-161, Срби-17, Роми-4, Рибарци-41, Росоман-2554 жители македонски Бугари-2285, Срби-238 и други-29, Сирково-603 жители македонски Бугари-474 и Срби-127 и Трстеник -246 жители македонски Бугари-239 и Срби-6
                                           Општина Свети Николе-18 497

Македонци (македонски бугари) -18 005, Власи-238
- Број на населени места: 33
- Населени места со македонски бугари: град Свети Николе и селата: Алакинце-5, Амзабегово-543 жители македонски Бугари-531, Власи-8, Срби-3, Богословец-3, Буриловци-14, Горно Гуганце-3, Горно Црнилиште- 345, Горобинци-820 жители македонски Бугари-811, Срби-8, Долно Гуганце-173, Долно Црнилиште-114, Ерџелија-1012 жители македонски Бугари-979 и Власи-31, Кадрифаково-162, Кнежje-86, Крушица-22, Малино-45, Мечкуевци-15, Мустафино-517 жители македонски Бугари-475 и Власи-42, Немањица-199, Орел-45, Павлешенци-76, Патетино-6, Пеширово-247, Преод-43 Ранчинци-38, Сопот -89, Стануловци-2, Стањевци-60, Строиманци-8 и Трстеник-40
гр.Свети Николе-13 748 2002 година
македонски Бугари-13 367 97.24%, Турци-80, Роми-72, Власи-149, Срби-52


гр.Пробоштип
гр.Радовиш
гр.Радовиш-Центар
гр.Прилеп
гр.Свети Николе-Кулата
Bulgarnation.com
Здружение на Бугарите
             "Радко"

Етнички карти на Република Македонија
За Бугарите во Македониjа-Општина Скопje
За Бугарите во раjоните на Кичево,Кочани,Крива Паланка,Куманово
За Бугарите во раjоните на Охрид,Неготино,Пехчево
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
ВМРО
За Бугарите во раjоните на Битола,Берово,Богданци
За Бугарите во раjоните на Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За Бугарите во раjoните на Делчево,Демир Хисар,Доjран
За Бугарите во раjоните на Гевгелиjа,Дебар,Гостивар