Собствено Търсене

                 Бугарите во Македонија

               
                                                Општина Неготино-19 212


Македонци (македонски бугари) -17 768, Турци-243, Роми-453, Срби-627
- Број на населени места: 19
- Населени места: градот Неготино и селата: Вешjе-45 македонски Бугари муслимани и христијани, Воjшанци-432, Горни Дисан-11, Долни Дисан-931 жители македонски Бугари христијани и муслимани-903, Турци (македонски бугари-муслимани) -15, Срби-6, други-7, Дуброво-49 жители македонски Бугари-35, Турци-10, други-4, Криволак-1021 жители македонски Бугари христијани и муслимани-544, Срби-187, Роми-319, Турци-28, Куриja -214 жители македонски Бугари христијани и муслимани-210 и Власи-3, Тимяник-1155 македонски Бугари муслимани и христијани-1096, Срби-49, Турци-9, Тремник-827 жители македонски Бугари христијани и муслимани-618, Турци (македонски бугари -муслимани) -85, Срби-121, Црвени Брегови-170 жители македонски Бугари-90, Роми-34, Албанци-27, Турци-17, Пепелиште-1070 жители македонски Бугари-796, Срби-194, Турци-33, Роми -25, други-22, Брусник-3
гр.Неготино 13 284 жители македонци (македонски бугари-христијани и муслимани) 12 994 97.82%, Срби-117, Турци-46
-Поголемиот дел од Турците во општината се македонски бугари-муслимани.


                                               Општина Новаци-3549


Македонци (македонски бугари) -3490
- Број на населени места: 41
- Населени места: селата: Бач-171 Брник-2, Брод-57 Будимирци-30, Велес-4, Гермиjaн-257 македонски бугари-251, Срби-5, Гнеотино-32, Гнилеж-5, Горно Агларци-185 , Градешница-88, Грумази-15, Груништа-3, Далбеговци-178, Добромир-344, Долно Агларци-167, Долно Орехово-45 жители македонски Бугари-39 Албанци-5, Турци-1, Живоjно-214, Зовик 1 -31, Зовик 2, Ивени-5, Маково-71, Мегленци-20, Новаци-1283, Ново Село, Орле-16, Паралово-2, Рапеш-46, Рибарци-130, Скочивир-30, Сливница-3, Старавина -22 и Тепавци-25
-Сите села на општината се населени само со македонски Бугари                                              Општина Ново Село-11 567


Македонци (македонски бугари) -11 509
- Број на населени места: 16
- Населени места: селата: Бадолен-3, Баjково-2, Барбарево-62, Борисово-408, Дражево-460, Зубово-646, Колешино-845 жители македонски Бугари-838, Срби-3, други-4, Мокриево-1211 жители македонски Бугари-1204, Срби-3, други-4, Мокрино-746, Ново Коњарево-932, Ново Село-2756 жители македонски Бугари-2726, Срби-11, Роми-3, босанци-2, други-14, Самоилово -345, Смолари-659, Старо Коњарево -611, Стиник-59 и Сушица-1808
-Сите села во општината се населени само со Македонски бугари.                                               Општина Осломеj-10 420


Македонци (македонски бугари) -110, Албанци-10 252
- Број на населени места: 16
- Населени места со македонски бугари: селата: Осломеj-40, Премка-134 жители Албанци-108 и македонски Бугари-25, Туин-1467 жители Албанци-1465 и македонски Бугари-8, Шутово-760 жители Албанци-737 и македонски Бугари- 12, Jaгол Доленци-13
-Дел од Албанците во општината по потекло се македонски бугари со муслиманско вероисповед.
с.Србица-1859 албанизирани македонски бугари-муслимани, с.Црвивци-1702 албанизирани македонски бугари-муслимани.                                       Општина Охрид-55 749


Македонци (македонски бугари) -47 344, Албанци-2962, Турци-2268, Власи-323, Срби-366, други-2388
- Број на населени места: 29
- Населени места со бугарско население: град Охрид и селата: Вапила-112, Велгошти-3060 македонски Бугари-3002, Власи-10, Срби-8, други-40, Велестово-53, Горно Лакочереj-514, Долно Коњско-551, Долно Лакочереj-514, Елшани-590, Завоj-12, Коњско-22, Косел-586 жители македонски Бугари-576 и Срби-6, Куратица-326, Лагадин-18, Лескоец-2595 жители македонски Бугари-2561, Власи-3 , Срби-8, Ливоишта -178, Љубаништа-169, Опеница-58, Орман-104, Пештани-1319, Плаќе-4, Подмоље-325, Рамне-632 жители македонски Бугари-594, Турци-11, Албанци-2, Срби-6, други-17, Расино-8, Речица-5, Свиништа-64, Сирула-10, Скребатно-6, Трпеjца-303 и Шипокно-5
-Сите села во општината се населени само со македонски Бугари

гр.Охрид-42 033  2002 г.
Македонски Бугари-33 791 80.39%, Албанци-2959 7.2%, Турци-2256 5.37%, Власи-380 0.73%, Срби-331 0.7%, други-2290 најмногу Роми-египтиjaни.
-Локалните Бугари се од етнографски група на брсаците.                                               Општина Петровец-8255


Македонци (македонски бугари) -4246, Албанци-1887, Роми-134, Срби-415, босанци-1442
- Број на населени места: 16
- Населени места со македонски бугари: селата: Бадар-15 жители македонски Бугари-9 и Роми-5, Блаце-29, Брезница-13, Горно Коњари-236, Градманци-66 жители македонски Бугари-56, Срби-5, други- 5, Дивлье-60, Катланово-769 жители македонски Бугари-418, Албанци-275 и Роми-63, Кожле-14 жители македонски Бугари-10, Албанци-2, Срби-1, Летевци-6, Огнjaнци-1142 жители Албанци- 543, македонски Бугари-317, Срби-256, Роми-12, Турци-8, Петровец-2659 жители-македонски Бугари-2312, босанци-118, Срби-99, Албанци-68, Роми-53, Ржаничино-855 жители македонски Македонци-628, босанци-137, Срби-45, Албанци-32, Сушица-178


                                                Општина Пехчево-5517

Македонци (македонски бугари) -4737, Турци-357, Роми-390
- Број на населени места: 7
- Населени места со македонски бугари: град Пехчево и селата: Негрево-97, Панчарево-375, Робово-422, Умлена-354, Црник-319, Чифлик-319
гр.Пехчево-3237  2002 година
Македонски Бугари-3067 94.75%, Роми-123, Турци-31


                                                Општина Пласница-4545


Македонски Бугари-34, Турци-4446
- Број на населени места: 4
- Населени места со бугарско население: селата: Дворци-25, Лисичани-1153 жители Турци (македонски бугари муслимани), македонски Бугари-6, Албанци-10, други-11, Пласница-2288 жители Турци (македонски бугари-муслимани) -2250 , Албанци-7, македонски Бугари-2, други-29 и Преглово-1070 Турци (македонски бугари-муслимани)
-Турците во општината се македонски бугари-муслимани


гр.Неготино
Св.София-Охрид
гр.Охрид
с.Петровец
Црква Св.Климент-Охрид
Bulgarnation.com
Етнички карти на Република Македонија
Здружение на Бугарите
             "Радко"

За Бугарите во раjоните на Битола,Берово,Богданци
За Бугарите во раjоните на Кичево,Кочани,Крива Паланка,Куманово
За Бугарите во Македониjа-Општина Скопje
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
ВМРО
За Бугарите во раjоните на Струга,Струмица,Старо Нагоричане

За Бугарите во раjоните на Прилеп,Радовиш,Ресен,Свети Николе
За Бугарите во раjoните на Делчево,Демир Хисар,Доjран
За Бугарите во раjоните на Гевгелиjа,Дебар,Гостивар