Собствено Търсене
     Бугарите во Република Македонија

                                            
                           Македонија
главен град: Скопје
територија-25 333 
население-2 022 547
етнички состав:-попис 2002
-Македонци-64.17% (1 297 981), Албанци-25.17% (509 083), Турци-3.85% (77 959), Цигани-2.66% (53 879), Срби-1.78% (35 939), Босанци-0.84 % (17 018), Власи-0.47% (9695), Муслимани-2553, Цигани-египтjaни-3713, Црногорци-2686, Бугари-1994, Грци-422
-Реалниот број на Турците е околу 48 200. Кон нивниот број при пописот се додадена околу 25 800 македонски бугари-муслимани.

-  Бугарите муслимани во Македонија често се самоопределуваат како Турци, Македонци, Муслимани, Босанци, Торбеши или Албанци.Броj-70 000.
-Бугарите христијани се самоопределуваат главно како "Македонци"
Општина Скопје -506 926
Македонци (македонски бугари) -338 358 66.75%, Албанци-103 891, Турци-8595, Роми-23 475, Власи-2557, Срби-14 298, босанци-7585, други-20 993
градот Скопје -467 275                      македонски бугари-71.22%
Скопска општина Аеродром -72 009
Македонски Бугари-64 391, Албанци-1014, Турци-430, Роми-580, Власи-501, Срби-3085, Босанци-535, други-1470
-- Број на населени места: 1
- Населени места со македонски бугари: село Долно Лисиче-2440 жители македонски Бугари-2378 и Срби-47
кв.Горно Лисиче-18 233  Македонски бугари-16 406, Албанци-721, Турци-93, Роми-357, Власи-92, Срби-405, босанци-20, други-124
Скопска Општина Бутел -36 154
Македонски Бугари-22 506, Албанци-9107, Турци-1304, Роми-561, Власи-120, Срби-1033, Босанци-970, други-553
- Број на населени места: 4
- Населени места со македонски бугари: селата: Визбегово-2817 жители Албанци-2069, македонски Бугари-650, Срби-46, Бошњаците-14, Љубанци-928 жители  македонски Бугари-912, Роми-9, Срби-6, Љуботен-2343 жители Албанци-2223 и македонски Бугари-115 и Радишани-9123 жители македонски Бугари-8084 88.61%, Албанци-200, Роми-160, Срби-363, Власи-52, босанци-49, Турци-25, други-180
-Населба Бутел-14 005 жители македонски Бугари-7616, Албанци-4846, Турци-450, Роми-105, Бошњаците-406, Срби-377, Власи-27
Скопска Општина Гази Баба -72 617
етнички состав-македонски Бугари-53 497 73.5%, Албанци-12 502 17,3%, Срби-2097 2.9%, Роми-2082 2.9%, Турци-606 0.8%, други-887 1.3%, босанци-710, Власи-236
- Број на населени места: 13
- Населени места со македонски бугари: селата: Брнjaрци-361, Булачани-1104 жители македонски Бугари-1098, Срби-6, Гоце Делчев-1405 жители македонски Бугари-1291, Албанци-62, Срби-20, Роми-14, Турци- 8, Идризово-2040 жители македонски Бугари-1087, Албанци-809, Турци-19, Бошњаци-28, Срби-8, Инджиково-3343 жители македонски Бугари-2567, Албанци-553, Роми-62, Власи-17, Срби- 62, Бошњаците-23, Jурумлери-2983 македонски Бугари-2523, Албанци-25, Срби-58 и Роми-331, Раштак-362,  
              Населба Сингелич-23 915 македонски бугари-12 499, Албанци-8818, Турци-316, Бошњаците-169, други-171, Смилковци, Стаjковци-3532 жители македонски Бугари-3207, Албанци-232, Роми-43, Срби-38, Страчинци -1185 жители Албанци-787 и македонски Бугари-369, Црешево-1278 жители македонски Бугари-1263 и Срби-12 и Трубарево-2669 жители македонски Бугари-1973, Албанци-494, Срби-124
-Населба Гази Баба-15 182 жители македонски Бугари-13 254, Албанци-523, Турци-131, Роми-246, Власи-67, Срби-656, Бошњаци-83
-Населба Маджари-12 874    македонски бугари-11 245, Албанци-199, Турци-111, Роми-477, Власи-62, Срби-440
Скопска Општина Ѓорче Петров -41 634
етнички состав-македонски Бугари-35 455 88.52%, Албанци-1952 3.84%, Срби-1730 -4.16%, Роми-1249 3%, босанци-489 1.17%, Турци-368 0.88%, Власи-109 0.26%, други- 637
- Број на населени места: 6
- Населени места со македонски бугари: селата: Волково-6750 жители македонски Бугари-6187, Срби-429, Роми-45, Кучково-138 жители македонски Бугари-122 и Роми-15, Ново Село-8349 жители македонски Бугари-7082, Роми -869, Срби-274, Албанци-14, Турци-26, Власи-14 и Орман-461 жители македонски Бугари-418, Срби-28 и други-13
- Скопски населба Ѓорче Петров -9041
етнички состав-македонски Бугари-8119, Срби-453, Албанци-124, Бошњаци-54, Турци-39, Роми-39, Власи-45, други-168
- Скопски населба Оризари -15 637
Етнички состав-македонски Бугари-13 394, Срби-534, Бошњаци-429, Албанци-346, Турци-303, Роми-279, Власи-48
Скопска Општина Карпош -59 666
македонски Бугари-52 810, Албанци-1952, Турци-334, Роми-615, Власи-407, Срби-2184, други-1266
- Број на населени места: 2
- Населени места со македонски бугари: селата: Бардовци-1472 жители македонски Бугари-1432 и Срби-31 и Горно Нерези-314 жители Албанци-282 и македонски Бугари-22, Турци-6
-Населба с.Злокукани-1635 жители македонски Бугари-913, Роми-534, Албанци-46, Срби-31, Власи-26
населба с.Влае-6809 жители македонски Бугари-6340, Срби-249, Албанци-46, Власи-40
-Населба Карпош-37 162 жители македонски Бугари-33 948, Албанци-226, Турци-196, Власи-308, Срби-1503
-Населба Долно и средно Нерези-12 418 жители  македонски Бугари-10 288, Албанци-1353, Турци-93, Срби-378, Власи-65
Скопска општина Кисела вода -57 236
македонски българи-52 478 91.2%,албанци-250,турци-460,роми-716,власи-647,сърби-1426,бошнаци- 425,други-834 македонски Бугари-52 478 91.2%, Албанци-250, Турци-460, Роми-716, Власи-647, Срби-1426, босанци-425, други-834
- Број на населени места: 2
- Населени места со македонски бугари: селата: Драчево и Усjе
с.Усjе-845 жители македонски българи-830,власи-7,сърби-6 с.Усье-845 жители македонски Бугари-830, Власи-7, Срби-6
населба Драчево-10 605
македонски Бугари-9269 87.40%, Роми-276, Турци-270, Срби-225, Албанци-179, босанци-144, Власи-28, други-218
с.Драчево-8641 жители македонски Бугари-7741, Турци-106, Роми-339, Власи-16, Срби-64, Бошњаци-268, други-85
Скопска општина Сарај -35 408
македонски Бугари-1377, Албанци-32 408, Роми-273, босанци-1120, други-167
- Број на населени места: 22
- Населени места: селата: Матка-468 жители Албанци-300 и македонски Бугари-167 и Шишево-3376 жители Албанци-2776 и македонски Бугари-583, с.Сараj-5232 жители Албанци-4294, и македонски Бугари-578, Роми- 213, босанци-78, Турци-15, Срби-12, Кондово-3384 жители Албанци-3222, Бошњаци-81, Турци-23, македонски Бугари-15
Скопска Општина Центар -45 412
-македонски Бугари-38 778 85.39%, Срби-2037 4.49%, Албанци-1465 3.25%, Роми-974 2.14%, Турци-492 1,08%, Власи-459, други-1099 2.42%, босанци-108
-Населба Капиштец-12 100
македонски Бугари-93.5%, Срби-5.5%
Скопска општина Чаир -64 773
македонски Бугари-15 628, Албанци-36 921, Турци-4500, Роми-3083, Срби-621, босанци-2950, други-992
населба Чаир-39 179 жители Албанци-16 112, македонски Бугари-15 861, Турци-2328, Роми-709, Власи-90, Срби-647, Бошњаците-1885, други-738
Скопска општина Шуто Оризари -22 017
македонски Бугари-1438, Албанци-6675, Роми-13 342, босанци-177, други-262
- Број на населени места: 1
-Населени места со македонски бугари: селото Горно Оризари-444
-Населба Шуто Оризари-15353 жители Роми-13 201, Албанци-1205, македонски Бугари-481, Бошњаците-138, Турци-49, Срби-34
-Населба Долно Оризари-1550 жители Албанци-1389, Роми-110, македонски Бугари-37
-Скопски населба Ново Лисиче-17 200 македонски бугари-97.5%, Срби-1%
-Скопски населба Влае-12 000 македонски бугари-96%, Срби-3%
-Скопски населба Керамидница-2000
етнички состав-македонски Бугари-80%, Роми-20%Bulgarnation.com
    Број на македонските граѓани од бугарско потекло
Македонци
            1 297 981     
Бугари
                  1 994         
Муслимани
                  5 552           
Турци од бугарско потекло
                 25 800      
Албанци од бугарско потекло
                 30 000       
Србите од бугарско потекло
                 15 500
Горани
                   2 500    
              ВКУПЕН БРОЈ  
              1 380 000   
Мапа на Македонија
Знаме на Македонија
Грб на Скопје
Скопје-Тврдината
Скопје-Тврдината
Скопје-Свети Климент
Скопје-р.Вардар
Здружение на Бугарите
             "Радко"

Етнички карти на Република Македонија
ВМРО
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
За Бугарите во раjоните на Битола,Берово,Богданци
За Бугарите во раjоните на Кичево,Кочани,Крива Паланка,Куманово
За Бугарите во раjоните на Охрид,Неготино,Пехчево
Facebook
За Бугарите во раjоните на Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За Бугарите во раjоните на Прилеп,Радовиш,Ресен,Свети Николе
За Бугарите во раjoните на Делчево,Демир Хисар,Доjран
За Бугарите во раjоните на Гевгелиjа,Дебар,Гостивар