Собствено Търсене

               Бугарите во Македонија


                                              Општина Кичево-30 138

- Македонци (македонски бугари) -16 140 53,7%, Албанци-9202, Турци-2430, Роми-1630, други-567
- Број на населени места: 7
- Населени места со бугарско население: град Кичево и селата: Кнежино-12, Лазаровци-88, Осој -593 жители македонски Бугари-397, Роми-169, Албанци-67,Раштани -1063 жители македонски Бугари-679, Албанци-198, Турци-24, Роми-132, други-27
гр.Кичево-27 002   2002.
Македонски Бугари-15 031 55.53%, Албанци-7641 28.23%, Турци-2406 8.89%, Роми-1329 4.91%, Срби-82, Власи-75
-Турците во градот се главно македонски бугари-муслимани.
-Реално бројот на македонските бугари во градот е околу 17 400 (64%).


                                    Општина Конче-3536

- Македонци (македонски бугари) -3009, Турци-521
- Број на населени места: 14
- Населени места со македонски бугари: селата: Габревци-355, Гарван-10, Горни Липовиќ -162, Дедино-716, Долни Липовиќ-423, Загорци-10, Конче-967 жители Турци-521 и македонски Бугари-444, Лубница- 359, Ракитец-519 и Скоруша-11


                                    Община Кочани-38 092

- Македонци (македонски бугари) -35 472, Турци-315, Роми-1951, Власи-194
- Број на населени места: 28
- Населени места со македонски бугари: град Кочани и селата: Безиково-8, Бели-466, Вранинци-10, Горни Подлог-702, Горно Градче-13, Главовица-59, Грдовци-1288 жители македонски Бугари-1281, Долни Подлог- 476, Jастребник-48, Костин Дол-20, Лешки-29, Моjанци-554, Небоjани-46, Нивичани-343, Ново Село-15, Оризари-3776 жители македонски Бугари-3768, Пантелеј-64, Полаки-113, Пресека -68, Прибачево-388, Рајчани-33, Речани-13, Тркање -1224, Средно Брдо-13

гр.Кочани-28 330   2002 година
македонски Бугари-25 730 92.95%, Роми-1951, Турци-315, Власи-193, Срби-63 други-77
-Сите села во општината се населени само со македонски Бугари-шопи.


                                   Општина Кратово-10 441

- Македонци (македонски бугари) -10 231, Роми-151
- Број на населени места: 31
- Населени места: градот Кратово и селата: Близанци-6, Вакуф, Горно Кратово-27, Димонце, Емирица-18, Железница-220, Живалево-155, Каврак-62, Кетеново, Кнежево-64, Коjково, Коњух -150, Крилатица, Куклица-97, Куново-3, Луково-4, Мушково-51 Нежилово-23, Пендак-45, Приковци-114, Секулица-177 жители македонски Бугари-174 и Срби-3, Страцин-183, Талашманце-150 , Татомир-84, Тополовик-32, Трновац-330, Туралево-324, Филиповци-112, Шлегово-372 и Шопско Рударе-143

гр.Кратово-6924  2002 година
македонски Бугари-6724  97.11%, Роми-151, Срби-27, Турци-8
-Сите села во општината се населени исклучиво со Македонци од етнографски група на шопите


                                Општина Крива Паланка-20 820

- Македонци (македонски бугари) -19 998, Роми-668, Срби-103
- Број на населени места: 34
- Населени места со македонски бугари: град Крива Паланка и селата: Б'с -63, Баштево-13, Борово-87, Варовиштее-87, Габар-67, Голема Црцориjа-85, Градец-318, Длабочица-144, Добровница-166 Дренак-44, Дрење -90, Дурачка Река-289, Жидилово-299, Киселица-101, Конопница-1395, Костур-38, Кошари-21, Кркља -227, Крстов Дол-59 Лозаново-53, Луке-337, Мала Црцориjа-112, Мартиница-157, Метежево-50, Мождивњак -769, Нерав-175, Огут-152 жители македонски Бугари-147 и Срби-5, Осиче-51 Подржи Коњ-114, Станци-203, Т'лминци -73 , Трново-153 и Узем-254

гр.Крива Паланка-14 558 2002 година
македонски Бугари-13 758 94.50%, Роми-668, Срби-88
-Сите села во општината се населени исклучиво со македонски Бугари од етнографски група на шопите


                                  Општина Кривогаштани-6150

- Македонци (македонски бугари) -6126
- Број на населени места: 13
- Населени места: селата: Бела Црква-498, Боротино-277, Вогани-452, Врбjани-294, Годивjе-165, Кореница-62, Кривогаштани-1870 жители македонски Бугари-1860 и Роми-8, Крушеани-574, Обршани- 793, Пашино Рувци-627, Подвис-143 и Славеj-388 жители македонски Бугари-381, Срби-2, други-5
-Сите села во општината се населени само со македонски Бугари.


                                                Општина Крушево-9 684

- Македонци (македонски бугари) -6081, Албанци-2064, Турци-315, Власи-1020, босанци-137
- Број на населени места: 19
- Населени места со македонски бугари: град Крушево и селата: Арилево-13, Алдинци-417 жители Албанци-397, Македонци-14, Турци-5, Бучин-738, Белушево-62, Врбоец-255, Горно Дивjaци-46, Долно Дивjaци-59 Милошево-50 жители македонски Бугари-38 и Срби-12, Острилци-32, Пресил-444 жители Албанци-392, Турци-29, македонски Бугари-23, Пуста Река-134, Свето Митрани-433 и Селце- 22, Jaкреново-212 жители Албанци-100, Турци (македонски бугари-муслимани) -59, босанци-51 Саждево-393 жители Турци (македонски бугари-муслимани) -207, Албанци-184
гр.Крушево-5507 од 2004 година
македонски Бугари-4273 80.86%, Власи-1020 19.14%, Срби-26


                                              Општина Куманово-105 484

-Македонци (македонски бугари) -63 746, Албанци-27 290, Турци-292, Роми-4256, Власи-147, Срби-9062, други-671
-Населени места со бугарско население, според пописот-2002 година: селата: Агино Село-965 жители македонски Бугари-949 и Срби-13, Бедиње -2372 жители македонски Бугари-1451, Албанци-547, Срби-164 и Роми-156, Бељаковце -64, Биљановце -1231 жители македонски Бугари-1195 и Срби-32, Брзак-104 жители македонски Бугари-88 и Срби-16, Вак'в-108, Винце-90, Габреш-70, Горно Коњаре -1136 жители македонски Бугари- 565, Срби-314 и Албанци-255, Градиште-189, Доброшане-1384 жители македонски Бугари-1571, Власи-39, Роми-24 и Срби-17, Довезанце-123, Долно Коњаре -1286 жители македонски Бугари-669, Срби -516 и Албанци-91, Живиње-46, Зубовце-57, Јачинце-106, Карабичане-43 жители Срби-37 и македонски Бугари-5, Карпош-македонски Бугари и Срби, Клечевце-573 жители македонски Бугари-555 и Срби- 17, Кокошиње-44 Колицко-83, Косматац-41, Кутлибег-13, Кучкарево-105, К'шање-48, Лопате-2448 жители Албанци-1886, македонски Бугари-478 и Срби-80, Љубодраг-686 жители македонски Бугари- 440 и Срби-243, Мургаш-62, Ново Село-274 жители-Срби-204 и македонски Бугари-70, Новосељане-46, Орашац-387, Пезово-53, Проевце-2311 жители македонски Бугари-2218, Срби-73, Пчиња-789, Режановце-705 жители македонски Бугари-661, Срби-42, Романовце-2794 жители Албанци-2028, македонски Бугари-716 и Турци-35, Скачковце-159, Студена бара-343, Табановце-910 жители Срби-516, македонски Бугари- 205, Албанци-177, Тромега-1296 жители македонски Бугари-692 и Срби-604, Умин Дол-442 Срби-226 и македонски Бугари-218 и Шупљи Камен-80

-Гр.Куманово-70 842  2007 година
македонски Бугари-46 840 66.12%, Албанци-18 277 18.74%, Срби-4724 8.08%, Роми-4042 5.70%, Турци-256, Власи-102, други-578
-Голем дел од Србите во општината се сърбизирани македонски Бугари-торлаци.  -Локалните македонски бугари, исто така са од етнографски група на торлаците (шопите).
Bulgarnation.com
Етнички карти на Република Македонија
Здружение на Бугарите
             "Радко"

       Кичевски манастир
"Св.Богородица Пречиста"
Гр.Кочани
Гр.Кратово
Гр.Крива Паланка
Гр.Крушево
Гр.Куманово
За Бугарите во раjоните на Битола,Берово,Богданци
За Бугарите во раjоните на Охрид,Неготино,Пехчево
За Бугарите во Македониjа-Општина Скопje
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
ВМРО
За Бугарите во раjоните на Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За Бугарите во раjоните на Прилеп,Радовиш,Ресен,Свети Николе
За Бугарите во раjoните на Делчево,Демир Хисар,Доjран
За Бугарите во раjоните на Гевгелиjа,Дебар,Гостивар