Собствено Търсене

                     Бугарите во Македонија


                                                    Општина Вранештица-1322

-Македонци (македонски бугари) -1033, Турци-276
- Број на населени места: 15
- Населени места со бугарско население: селата: Атишта-31, Бигор Доленци-156, Вранештица-437, Дупjaни-8, Карбуница-42, Козичино-17, Крушица-5, Миокази-36, Орланци-37, Патец-8, Рабетино-3, Речани-Челопечко-22, Светораче-6, Староец-194 и Челопеци-318 жители Турци (македонски бугари муслимани) -276, македонски Бугари-31, Албанци-10
-Турците во општината се македонски бугари-муслимани                                         Општина Врапчиште-25 399


- Македонци (македонски бугари) -1041, Албанци-21 101, Турци-3134, други-111
- Број на населени места: 15

- Населени места со македонски бугари: селата: Врановци-477 Албанци (албанизирани македонски бугари-муслимани), Врапчище-4874 жители Турци-2899, Албанци-1777, македонски Бугари-172, Галате-1151 жители Албанци-643, македонски Бугари-334 и Турци-173, Зубовце-762 жители македонски Бугари-478, Албанци-223 и Турци-58, Пожаране-26 жители македонски Бугари-22 и Албанци-4, Ново Село-19                                                  Општина Гевгелија-22 988

- Македонци (македонски бугари) -22 258, Власи-214, Срби-367
- Брой на населени места: 17 - Број на населени места: 17
- Населени места со македонски Бугари-: град Гевгелија и селата: Богородица-1001 жители македонски Бугари-975, Срби-18, Власи-7, Габрово-20, Давидово-370, Кованци-176,  Конско-4, Моин-317 жители македонски Бугари-298, Срби-16, Власи-3, Милетково-117 македонски бугари-107, Срби-10, Миравци-1647 жители македонски Бугари-1640, Срби-6, Мрзенци-458, Негорци-2047 жители македонски Бугари-2023 , Срби-15, Турци-3, Ново Конско-140, Петрово-204, Прдеjци-510, Серменин-18 жители македонски Бугари-16, Срби-2, Смоквица-263
гр.Гевгелиja-15 685 Македонски Бугари-15 060 96.18%, Срби-292, Власи-201


                                                 Општина Гостивар-81 042


-Македонци (македонски бугари) -15 877 19.77%, Албанци-54 038 66.37%, Турци-7991, Роми-2237, Срби-160, други-685
- Број на населени места: 35

- Населени места со македонски бугари: град Гостивар и селата: Балин Дол-2501 жители Албанци-2156 и македонски Бугари-337, Беловиште-2267 жители Албанци-1418 и македонски Бугари-832, Бродец-7 Вруток-1127 жители Албанци-846 и македонски Бугари-276, Горна Бањица-4423 жители Албанци-1636, Турци-1243, македонски Бугари-1196, Роми-315, Горно Jеловце-2, Горна Гоновица-8, Дебреше-4847 жители Албанци-4739, македонски Бугари-93, Долна Бањица -4356 жители Албанци-2444, Турци-1524, македонски Бугари-355, Роми-9, други-23, Долно Jеловце-10, Здуње -2140 жители Албанци-998, Турци-569 и македонски Бугари-467, Железна река -98 Куново-11, Лешница-3, Печково-48, Сушица-8, Тумчевиште-235
-Гр.Гостивар-35 847
Албанци-16 890 47.12%, македонски Бугари-11 885 33.15%, Турци-4559 12.72%, Роми-1899 5.3%, Срби-146 0.4%, други-419 1,17%
-Бугарите во општината се од етнографски група на шопите.


                                    Општина Градско-3760


-Македонци (македонски бугари) -2924 77.77%, Албанци-125 3.32%, Роми-127 3.38%, босанци-465 12.37%, Турци-71 1.89%
- Број на населени места: 16

- Населени места со македонски бугари: селата: Виничани-569 жители македонски Бугари христијани и муслимани-487, Босанци-58, Турци (македонски бугари-муслимани) -22, Водоврати-379 жители Босанци-192, Турци (македонски бугари-муслимани) -16, Албанци-13, Македонски Бугари муслимани и христијани-60, Роми-79, Срби-4, други-15, Горно Чичево, Градско-2219 жители македонски Бугари-1920 и Босанци-215, Долно Чичево-72 жители македонски Бугари-христијани и муслимани, Ногаевци-236, Подлес-49, Уланци-80 жители македонски Бугари-72 и Турци-8, Кочилари-130 жители Албанци-105, Турци-19, македонски Бугари-6


                                              Општина Дебар-19 542


-Македонци (македонски бугари) -3911 20.01%, Албанци-11 348 58.07%, Турци-2684 13.74%, Роми-1080 5.52%, други-519 2.66%
- Број на населени места: 18                                                                                                            - Населени места со македонски бугари: град Дебар и селата: Баниште-90 жители Албанци-80 и македонски Бугари-10, Гари-9 македонски Бугари-миjaци, Горно Косоврасти-818 жители македонски Бугари (христијани и муслимани-миjaци) и Турци (македонски бугари муслимани-мияци) -222, Долно Косоврасти-813 жители македонски Бугари (христијани и муслимани-миjaци)-388, Турци (македонски бугари муслимани-миjaци) -224 и други-197, Могорче-1794 Македонски Бугари (муслимани-мияци)-1408 и Турци ( македонски бугари-муслимани-миjaци) -376, Осой-6 Македонски Бугари-миjaци, Отишани-530 жители македонски Бугари-муслимани и христијани-302, Турци-(македонски бугари муслимани-торбеши) -170 и Албанци-46, Раjчица-131 жители Албанци-72, македонски Бугари-42 и други-16, Татар Елевци-9 македонски бугари-христиjани и Джепиште-499 жители Турци (македонски бугари муслимани-торбеши) -276 и македонски Бугари (христијани и муслимани)-105, Албанци-96, други-22
-Гр.Дебър-14 561 2002 година
Албанци-10 768 73.95%, македонски Бугари-1054 7.24%, Турци-1415, Роми-1079, Срби-22, други-219
-Фактички во градот живеат 2688 македонски Бугари, од кои 1054 се христијани, а 1634 се муслимани.

-Реалниот број на македонските бугари во општината е 7114 39.27%, од кои 3911 се христијани, а 3203 се муслимани
-Турците во општината се македонски бугари-муслимани од етнографски група на торбешите.Като мајчин јазик 98% од Турците се посочиле "македонскиот".
-Македонските бугари-муслимани во општината се именуват и торбеши.
-Во графата-Други доаѓаат главно македонски бугари-муслимани, определиле како торбеши.
-По етнографски принцип локалните македонски Бугари христијани и муслимани спаѓаат главно во групата на миjaците.


Црква-Св.Спас-Гевгелиja
Гр.Гевгелиja
Гр.Гостивар
Манастир Свети Георги
   с.Раjчица-Дебaрско
гр.Дебaр
Бигорскиот манастир-Дебарско
Bulgarnation.com
Здружение на Бугарите
             "Радко"

Етнички карти на Република Македонија
За Бугарите во Македониjа-Општина Скопje
За Бугарите во раjоните на Кичево,Кочани,Крива Паланка,Куманово
За Бугарите во раjоните на Охрид,Неготино,Пехчево
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
ВМРО
За Бугарите во раjоните на Битола,Берово,Богданци
За Бугарите во раjоните на Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За Бугарите во раjоните на Прилеп,Радовиш,Ресен,Свети Николе
За Бугарите во раjoните на Делчево,Демир Хисар,Доjран