Собствено Търсене

                   Бугари во Македонија


                                                Општина Арачиново-11 597

етнички состав-Албанци-10 879 90%, Македонци (Македонски Бугари)-596 8.23%, Босанци-0.54%, Срби-0.11%
- Број на населени места: 4

- Населени места со македонски бугари: селото Арачиново-7315 жители Албанци-6677, Mакедонски Бугари-594, Срби-10                                                  Општина Берово-13 941

Македонци (Mакедонски Бугари)-13 335, Роми-459
- Број на населени места: 9

- Населени места: градот Берово и селата: Будинарци-681, Владимировo-859, Двориште-757, Мачево-206, Митрашинци-728, Ратево-844, Русиново-2092 и Смоjмирово-764
- Во сите села на општината населението е бугарско.

гр.Берово-7002     2002 година
Македонски Бугари-6404 91.46%, Роми-459, Турци-91, Срби-14
-Турците во градот се македонски бугари-муслимани                                                  Општина Битола-95 385

Македонци (Македонски Бугари)-84 616  88.47%, Роми-2613  2.73%, Турци-1610  1.69%, Албанци-4164  4.36%, Власи-1270 1.34%, Срби-541 0.57%, други-550 0.58%
- Број на населени места: 66

- Населени места со македонски бугари: град Битола и селата: Барешани-204, Бистрица-1015 жители македонски Бугари-949, Албанци-55, Срби-8, Братин Дол-185 жители македонски Бугари-146 и Албанци-33 Брусник-240 , Буково-3494 жители македонски Бугари-3456, Турци-14, Албанци-11, Срби-6, Велушина-160 жители Албанци-79 и македонски Бугари-73, Габалавци-114, Горно Оризари-2454 жители македонски Бугари-2431 и Роми -13, Граешница-190 жители Албанци-172 и македонски Бугари-17, Дихово-305 Доленци-265 жители Албанци-212 и македонски Бугари-51 Долно Оризари-1828, Драгарино-86, Драгожани-155, Драгош-33 Ѓавато -122, Жабени-178 жители Албанци-143 и македонски Бугари-30, Кажани-73 жители македонски Бугари-59 и Албанци-13, Канино-107, Карамани-337, Кравари-871, Крклино-609, Кременица-134 жители македонски Бугари-112 и Турци-20, Крстоар-164, Кукуречани-966 жители македонски Бугари-950 и Роми-14, Лавци-336, Лажец-302 жители македонски Бугари-161 и Албанци-135, Лера-122 жители Албанци-85 и македонски Бугари-36, Лисолаj-224, Логоварди-696, Лопатица-260, Магарево-87 жители македонски Бугари-62 и Власи-24, Маловиште-98 жители Власи-87 и македонски Бугари-10, Метимир-9, Ново Змирново- 41, Нижеполе-186 жители Власи-105, македонски Бугари-47 и Албанци-30, Олевени-156, Оптичари-316, Орехово-23, Поешево-272 жители македонски Бугари-266 и Албанци-6, предизвикаа-202 жители македонски Бугари- 194 и Албанци-6, Рамна-61 жители македонски Бугари-53 и Албанци-7, Раштани-391, Ротино-113, секира-114, Средно Егри-299, Српци-65, Старо Змирново-10, Трн-113, Трново -278 жители македонски Бугари-146, Албанци-82, Власи-48 Цапари-493, Црнобуки-406 и Црновец-86 жители македонски Бугари-66 и Албанци-18

гр.Битолa-74 550 2002г.  Mакедонски Бугари-66 038 88.58%, Албанци-2360 3.17%, Роми-2577 3.46%, Турци-1562 2.1%, Власи-997 1.34%, Срби-499, други-497                                                     Општина Богданци-8707

Македонци (Македонски Бугари)-8093, Срби-525
- Број на населени места: 4
- Населени места со македонски бугари: град Богданци и селата: Гавато-438 жители македонски Бугари-407 и Срби-21, Селемли-327 жители Срби-295 и македонски Бугари-35 и Стојаково-1931 жители македонски Бугари-1890, Срби-36

гр.Богданци-6011
македонски Бугари-5761, Срби-176, Турци-48                                                           Општина Боговиње -28 997

Албанци-27 614, Турци-1183, други-148
- Број на населени места: 14

- Населени места со македонски бугари: селата: Jеловjaне-599 жители Турци (македонски бугари муслимани) -539, Албанци-40, македонски Бугари-5 и Урвич-756 жители Турци (македонски бугари муслимани) -640 и Албанци-113 во селото Долно Палчиште-3345 жители Албанци-3302 и Македонци-24
-Во двете села Jеловjaне и Урвич живеат македонски Бугари-муслимани (горанци). Во пописот тие се самоопределуваат како Турци, Албанци или други.
-Турците во општината се потекло македонски бугари-муслимани од групата на горанците.


  гр.Берово
Манастирот
гр.Берово
гр.Битола
гр.Битола-Центар
             гр.Битоля
Црква Св.Богородица
гр.Битола-Сокак
Bulgarnation.com
Здружение на Бугарите
             "Радко"

Етнички карти на Република Македонија
За Бугарите во Македониjа-Општина Скопje
За Бугарите во раjоните на Кичево,Кочани,Крива Паланка,Куманово
За Бугарите во раjоните на Охрид,Неготино,Пехчево
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
ВМРО
За Бугарите во раjоните на Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За Бугарите во раjоните на Прилеп,Радовиш,Ресен,Свети Николе
За Бугарите во раjoните на Делчево,Демир Хисар,Доjран
За Бугарите во раjоните на Гевгелиjа,Дебар,Гостивар