Собствено Търсене

                    Бугарите во Македонија

                                                                                                                                                                                       
                                                      Општина Дебарца-5507

- Македонци (македонски бугари) -5324, Албанци-153
- Број на населени места: 30
- Населени места со бугарско население: селата: Арбиново-26, Белчишта-437, Ботун-220, Брежани-31, Велмеj-511, Волино-462, Врбjaни, Годивjе-92, Горенци-316 жители македонски Бугари-169 и Албанци- 145, Горно Средоречие-14, Грко Поле-30, Долно Средоречие-57 Злести-291, Издеглавjе-136, Климештани-54, Лактиње-81, Лешани-483, Мешеишта-776, Мраморец-8, Ново Село-4, Оздолени-47, Оровник-439, Песочани-95, Слатина-160, Слатински Чифлик-11, Сливово-16, Сошани-15, Требеништа-513 жители македонски Бугари-500, Албанци-8, Турци-2, Турjе-77 и Црвена Вода-83                                                      Општина Делчево-17 505

- Македонци (македонски бугари) -16 637, Турци-122, Роми-651
- Број на населени места: 22

- Населени места: градот Делчево и селата: Бигла-272, ветре-114, Вирче-496, Вратиславци-32, Габрово-791, Град-534 жители македонски Бугари-518 и Турци (македонски бугари-муслимани) -15, Драмче- 287, Звегор-904, Илиово-127, Киселица-34, Косово Дабjе-21, Нов Истевник-143, Очипала-92, Полето-194 жители македонски Бугари-186 и Роми-8, Разловци-823, Селник-28, Стамер -344, Стар Истевник-70, Тработивиште-533 жители македонски Бугари-451 и Роми-79, Туриjа-102 и Чифлик-51
-Во сите села на општината населението е бугарско
гр.Делчево-11 500
македонски Бугари-10 761 93.57%, Роми-567, Турци-97, Срби-25                                                    Општина Демир Капија-4545

- Македонци (македонски бугари) -3997, Турци-344, Срби-132
- Брой на населени места: 15 - Број на населени места: 15
- Населени места: градот Демир Капија и селата: Барово-9, Бесвица-18, Бистренци-364 жители македонски Бугари-315, Турци-39 Албанци-3, Срби-3, Дрен-94 Клисура-3, Прждево-235 жители македонски Бугари-210 и Турци-23, Корешница-328 жители Турци-188, македонски Бугари-98, Срби-94
гр.Демир Капија-3275 македонски Бугари-3161 96.52%, Срби-34, Турци-19, Албанци-19, Роми-16, други-26


                                                   Општина Демир Хисар-9497

- Македонци (македонски бугари) -9179, Албанци-232
- Број на населени места: 41

- Населени места со бугарско население: град Демир Хисар и селата: Бабино-33 Базерник-52, Бараково-66, Белче-245, Боиште-7, Брезово-62, Вардино-266, Велмевци-7, Вирово-151, Големото Илино-52, Граиште-145, Доленци-97, Единаковци-337, Жван-428, Железнец-57 Журче-254, Загоричани-115, Зашле-42, Кочиште-32 жители македонски Бугари и Албанци, Кутретино-301, Мало Илино-49, Мренога-107, Ново Село-35, Обедник-273 жители Албанци-139 и македонски Бугари-134, Прибилци-266, Радовиш-13, Ракитница-20, Растоjца-19, Света-332, Сладуево-77, Слепче-719, Слоещица-221, Смилево-321, Сопотница-926, Стругово-285, Суво Грло-8, Утово-35 и Суходол-415 жители македонски Бугари-90%, Албанци-5%, Турци-5%
гр.Демирхисар-2593
македонски Бугари-2473 95.37%, Албанци-62, Турци-22, Роми-11, Срби-7                                                   Општина Дојран-3 426

- Македонци (македонски бугари) -2641, Турци-402, Срби-277
- Број на населени места: 13
- Населени места: селата: Николиќ-541 жители Македонски Бугари-518 и Срби-22, Нов Дојран-1100 жители македонски Бугари-1023, Роми-14, Срби-27, Турци-23, Албанци-11, Стар Дојран-363 жители македонски Бугари-255, Турци-57, Срби-32, Роми-9, Албанци-6, Фурка-568, Сретеново-315 жители македонски Бугари-184, Срби-69, Роми-36, Турци-11, Црничани-221 жители Срби-126, македонски Бугари-93                                                   Општина Долнени-13 568

- Македонци (македонски бугари) -4871, Албанци-3616, Турци-2597, Босанци-2380
- Број на населени места: 37
- Населени места со македонски бугари: селата: Бело Поле-197, Браилово-225, Вранче-105, Горно Село-38, Гостиражни-108 жители Албанци-63 и македонски Бугари-45, Дебреште-2424 жители Турци (македонски бугари-муслимани ) -2088 македонски Бугари-169 и Албанци-149, Долгаец-70, Долнени-374, Дреновци-231, Дупjaчани-154, Жабjaни-55, Забрчани-72, Заполжани-241 жители македонски Бугари-234 и Роми-7, Зрзе -64, Костинци-101, Кошино-92, Кутлешево-26, Лажани-1864 жители Босанци-1054, Турци (македонски бугари муслимани) -402, македонски Бугари-278, Албанци-108, Локвени-178 жители Босанци-143, македонски Македонци-28, Роми-6, Мало Мраморани-44, Маргари-27, Небрегово-156, Новоселани-111, Пешталево-486 жители македонски Бугари-280, Албанци-144, Турци (македонски бугари-муслимани) -44, Бошњаци- 12, Рилево-69 Ропотово-545, Сарандиново-98, Секирци-302, Сенокос-298, Слепче-67 Сливjе-36, Средорек-52, Стровиja-35 и Црнилиште-1765 жители Албанци-1704, македонски Бугари-31 , Турци (македонски бугари-муслимани) -26, Десово-1026 жители Босанци-566, Албанци-290, македонски Бугари-145, Турци-20, Срби-3, Житоше- 1807 жители, од кои: 3 Македонци, 1158 Албанци, 17 Турци (Македонски Бугари муслимани), 5 Срби, 604 Бошњаци и 20 останати.
-Речиси сите Турци во општината се македонски бугари-муслимани.
-Општата бројка на македонските бугари христијани и муслимани во општината е 7500.
Гр.Делчево
Манастир Св.Jоан Претеча
с.Слепче-Демирхисарско
   Манастир Свети Петар
с.Смилево-Демирхисарско
Гр.Демирхисар
Стар Доjран
Bulgarnation.com
Здружение на Бугарите
             "Радко"

Етнички карти на Република Македонија
За Бугарите во Македониjа-Општина Скопje
За Бугарите во раjоните на Кичево,Кочани,Крива Паланка,Куманово
За Бугарите во раjоните на Охрид,Неготино,Пехчево
Бугарски културен клуб-Скопje
Македонска Трибуна
Македонско Движение-"Преображение"
Интервjу со Иван Михайлов-1 част
Интервjу со Иван Михайлов-2 част
ВМРО
За Бугарите во раjоните на Битола,Берово,Богданци
За Бугарите во раjоните на Струга,Струмица,Старо Нагоричане
За Бугарите во раjоните на Прилеп,Радовиш,Ресен,Свети Николе
За Бугарите во раjоните на Гевгелиjа,Дебар,Гостивар